Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 112 - Wrocław, 21.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1304 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XIX/127/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

7916

1305 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XVI/142/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

7917

1306 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XVI/145/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

7917

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1307 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVIII/178/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym

7921

1308 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXI/113/08 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

7923

1309 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXI/117/08 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/98/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7923

1310 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XVIII/176/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2008 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

7924

1311 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XX/200/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/176/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2008 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

7929

1312 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVIII/218/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

7930

1313 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXII/200/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

7934

1314 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr III/10/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie

7934

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

1315 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXIV/182/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

7939

1316 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXIV/183/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2008 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7940

UCHWAŁY RAD GMIN

1317 -

Rady Gminy Chojnów nr XIX/127/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych

7945

1318 -

Rady Gminy Głogów nr IX/89/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków

7945

1319 -

Rady Gminy Głogów nr IX/91/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

7946

1320 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXI/95/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

7947

1321 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/235/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie podziału sołectwa Chrzanów - Magnice oraz utworzenia sołectwa Chrzanów i sołectwa Magnice

7948

1322 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/237/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce

7951

1323 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/238/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

7953

1324 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/239/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

7955

1325 -

Rady Gminy Malczyce nr XXI/91/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Malczycach i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Malczyce

7957

1326 -

Rady Gminy Malczyce nr XXI/93/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki działającej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce

7957

1327 -

Rady Gminy Męcinka nr XVI/107/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piotrowicach

7958

1328 -

Rady Gminy Mściwojów nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mściwojów

7959

1329 -

Rady Gminy Mściwojów nr XIII/103/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2008

7959

1330 -

Rady Gminy Zagrodno nr XV/82/08 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

7963

1331 -

Rady Gminy Żórawina nr XIV/96/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Żórawina, gmina Żórawina

7964

1332 -

Rady Gminy Żukowice nr XIII/78/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowice

7966

1333 -

Rady Gminy Żukowice nr XIII/79/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

7967

1334 -

Rady Gminy Żukowice nr XIII/80/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

7969

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW

1335 -

Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 190/2009 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 191/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

7975

1336 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego nr 74/123/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego na rok 2008

7977

ZARZĄDZENIE

1337 -

Burmistrza Miasta Kłodzka nr 21/2008 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

7979

POROZUMIENIE

1338 -

Nr DOL/CW/39/2008 zawarte w dniu 31 marca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bielawa w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bielawa obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy miejskiej Bielawa

7981

POSTANOWIENIE

1339 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze nr 9/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Burmistrza Nowogrodźca

7983

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2492

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP