Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 113 - Wrocław, 22.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1340 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXII/158/08 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa .

7989

1341 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXII/163/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 805/1, 805/2 i 805/3 Obręb Fabryczna, położonej w rejonie ul. J. Korczaka w Bielawie

8000

1342 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXII/165/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu gminnych placów zabaw .

8002

1343 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXII/168/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków

8003

1344 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXI/189/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc

8012

1345 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXI/193/08 z dnia 26 marca 2008 r. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu, zmienionej uchwałami nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r., nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r., nr XXXIII/339/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r., uchwałą nr XLV/440/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r. i uchwałą nr XII/93/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2007 r.

8013

1346 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVII/134/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Chocianów

8014

1347 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XX/117/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor .

8014

1348 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/164/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Strzeganowice

8016

1349 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/165/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Kąty Wrocławskie, obręb Zachowice, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża "Siedlakowice I" .

8019

1350 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XV/75/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/49/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz .

8024

1351 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 158/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec

8025

1352 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 159/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej .

8026

1353 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XVIII/105/2008 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r. zmienioną uchwałą nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r. uchwałą nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi .

8027

1354 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XVIII/106/2008 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VII/56/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r. zmienioną uchwałą nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi

8027

1355 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XVIII/107/2008 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną uchwałą nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r. i uchwałą nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie założenia gimnazjum w Złotoryi

8028

1356 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XVIII/108/2008 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VII/58/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną uchwałą nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie założenia gimnazjum w Złotoryi

8028

UCHWAŁY RAD GMIN

1357 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XXIII/96/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice

8029

1358 -

Rady Gminy w Grębocicach nr XXIII/97/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grębocice na lata 2008-2013 .

8031

1359 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XIX/73/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielno

8034

1360 -

Rady Gminy Jemielno nr XIX/75/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkól do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jemielno .

8034

1361 -

Rady Gminy Jemielno nr XIX/76/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół w Irządzach, w tym wysokość opłat za korzystanie z posiłków w tej stołówce

8035

1362 -

Rady Gminy Jemielno nr XIX/77/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Pod Lipami" przy Zespole Szkół w Jemielnie z siedzibą w Jemielnie nr 41

8036

1363 -

Rady Gminy Jemielno nr XIX/79/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Jemielno

8036

1364 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/76/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 9/7 i 9/45 w obrębie wsi Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole .

8037

1365 -

Rady Gminy Walim nr XIX/121/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Instytucji Kultury

8041

1366 -

Rady Gminy Zagrodno nr XV/87/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego stawki dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagrodno, warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw obowiązującego w 2008 r. .

8042

1367 -

Rady Gminy Żórawina nr XIII/87/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Szukalice .

8045

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1368 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach nr 65/45/08 z dnia 6 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 53/200/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzania dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

8053

OBWIESZCZENIA

1369 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Lubinie

8054

1370 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Górze

8054

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,41 zł

liczba wejść: 2529

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP