Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 116 - Wrocław, 24.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1375 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XIX/121/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych wierzytelności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

8143

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1376 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXI/188/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i obiady w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu

8146

1377 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XIX/120/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku

8147

1378 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XX/118/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie sposobu podziału środków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

8153

1379 -

Rady Miasta Piechowice nr 132/XXI/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

8156

1380 -

Rady Miasta Piechowice nr 133/XXI/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Piechowicach przy ul. Cmentarnej

8159

1381 -

Rady Miasta Piechowice nr 134/XXI/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, w szkole podstawowej i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piechowice

8161

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

1382 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XVIII/151/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

8168

1383 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 77/XVII/08 z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie wprowadzenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

8169

UCHWAŁY RAD GMIN

1384 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XIII/66/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

8169

1385 -

Rady Gminy Czernica nr XIV/78/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady obliczania, przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia w roku 2008 oraz ich wysokości

8173

1386 -

Rady Gminy Długołęka nr XV/175/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/735/2006 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka

8177

1387 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/63/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

8178

1388 -

Rady Gminy Miękinia nr XVIII/174/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2008 roku

8179

1389 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXII/114/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach

8185

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1390 -

Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

8186

OBWIESZCZENIE

1391 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

8188

SPRAWOZDANIE

1392 -

Starosty Górowskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

8188

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,86 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,77 zł

liczba wejść: 2671

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP