Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 119 - Wrocław, 28.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1403 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XIV/93/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/243/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Oleśnicki dotacji niepublicznym szkołom i placówkom

8407

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1404 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXII/171/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, oraz warunków i sposobów ich przyznawania nauczycielom

8410

1405 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXI/139/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Cichej w Dzierżoniowie, w sąsiedztwie planowanej drogi średnicowej

8411

1406 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVI/153/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

8420

1407 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXI/129/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Leśna

8425

1408 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIV/87/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Lubinie

8426

1409 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXIX/127/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa

8427

1410 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/138/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

8432

1411 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/109/08 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ziębice

8433

1412 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIII/116/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

8436

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1413 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 76/XVII/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy

8443

UCHWAŁY RAD GMIN

1414 -

Rady Gminy Cieszków nr XIII/71/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

8444

1415 -

Rady Gminy Długołęka nr XV/176/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/407/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

8449

1416 -

Rady Gminy Oława nr XXI/142/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Godzikowice, w gminie Oława

8458

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZADU POWIATU

1417 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 63/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju

8463

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2217

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP