Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 124 - Wrocław, 6.05.2008 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2008 r. o sprostowaniu błędnej numeracji pozycji w Dziennikach Urzędowych Województwa Dolnośląskiego (PDF)
 

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1465 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XVII/264/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację następujących komórek organizacyjnych w Szpitalu Rejonowym w Nowej Rudzie: bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego, poradni stomatologicznej

8737

1466 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XVII/265/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Szpitala Rejonowego w Dusznikach-Zdroju z oddziałem: chorób wewnętrznych i pediatrycznym; izbami przyjęć: pediatryczną, ogólną i chirurgiczną: blokiem operacyjnym, pracownią kolonoskopii, salą cytostatyków, pracownią diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni ginekologiczno-położniczej w Szczytnej

8738

1467 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XII/100/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach prowadzonych przez Powiat Milicki

8739

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1468 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XX/137/08 z dnia 26 marca 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe

8740

1469 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXII/147/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój

8741

1470 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXII/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zastosowania umownej stopy procentowej

8742

1471 -

Rady Miasta Lubań nr XIX/104/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

8743

1472 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XIX/131/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, obowiązującego w roku 2008

8753

1473 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXI/133/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2008

8758

1474 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXI/134/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Sobótka

8764

1475 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/154/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Prusickiej

8770

1476 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XIX/108/08 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

8776

1477 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XVIII/108/08 z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XVII/2004 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Żmigród

8780

UCHWAŁY RAD GMIN

1478 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXI/107/2008 z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych stałych na składowisku gminnym

8780

1479 -

Rady Gminy Oława nr XXII/151/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oława

8781

1480 -

Rady Gminy Niechlów nr XVI/64/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów w roku 2008

8782

1481 -

Rady Gminy Stoszowice nr II/20/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2008 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także tryb i kryteria nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

8787

1482 -

Rady Gminy Żórawina nr XIV/103/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żórawina w 2008 roku

8792

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

1483 -

Starosty Świdnickiego nr 28/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego w 2008 roku

8798

1484 -

Starosty Trzebnickiego nr 19 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Trzebnickiego nr 16 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w domu dziecka na terenie powiatu trzebnickiego w 2008 roku

8799

ANEKSY

1485 -

Nr 4 z dnia 14 lutego 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Święta Katarzyna i miasta Wrocławia

8799

1486 -

Nr 7 z dnia 14 lutego 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Kobierzyce i miasta Wrocławia

8800

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,87 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,05 zł

liczba wejść: 2099

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP