Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 131 - Wrocław, 13.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1553 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/205/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

9120

1554 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXI/103/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2008- -2012"

9122

1555 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXII/142/08 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników dróg, i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

9148

1556 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIII/123/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie "Góra Słupiec" .

9149

1557 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVII/175/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów szkół, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym

9152

1558 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIV/115/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

9153

UCHWAŁY RAD GMIN

1559 -

Rady Gminy Czernica nr XV/89/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej, w związku z podziałem nieruchomości na terenie Gminy Czernica

9155

1560 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXI/125/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/84/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso .

9155

1561 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXI/126/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty od posiadania psów .

9156

1562 -

Rady Gminy Świdnica nr XXVI/225/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Świdnica na lata 2008-2011 .

9156

1563 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVII/127/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

9188

1564 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVII/128/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach

9190

1565 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XVII/129/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach .

9192

1566 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XVIII/79/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa należności pieniężnych

9194

1567 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XVIII/80/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej

9194

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

1568 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2008 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia nr XL/2492/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 208 z dnia 7 października 2005 r.

9195

1569 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2008 r. .

9195

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

1570 -

wyrok Sygn. akt II SA/Wr 537/07 z dnia 17 stycznia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju nr IX/23/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w przedmiocie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

9196

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,24 zł

liczba wejść: 2332

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP