Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 134 - Wrocław, 15.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1573 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XVI/135/08 z dnia 26 lutego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego

9381

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1574 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXII/136/08 z dnia 27 marca 2008 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

9394

1575 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XX/99/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

9396

1576 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XV/86/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy parkom w Jedlinie-Zdroju .

9397

1577 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXII/95/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów .

9399

1578 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXII/98/08 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/277/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych lub ich części, stanowiących gminny zasób nieruchomości .

9399

1579 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XVII/106/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych,` od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

9400

1580 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/562/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Wrocławia .

9401

1581 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/567/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

9408

1582 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/569/08 z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto .

9410

1583 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr IV/17/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

9411

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1584 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 75/XVII/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia na roku 2008 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

9411

UCHWAŁY RAD GMIN

1585 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XVIII/169/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/366/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn

9418

1586 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XVI/92/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach

9420

1587 -

Rady Gminy Marcinowice nr XVI/86/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego .

9424

1588 -

Rady Gminy Marcinowice nr XVI/92/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 .

9427

1589 -

Rady Gminy Zagrodno nr XV/80/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Łukaszów i Zagrodno

9427

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

1590 -

Nr 2/2008 zawarte w dniu 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Jaworskim a Gminą Jawor w sprawie przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej części zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jaworze .

9440

OBWIESZCZENIA

1591 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2008 r. o sprostowaniu błędnej numeracji pozycji w Dziennikach Urzędowych Województwa Dolnośląskiego nr 123 z dnia 5 maja 2008 r., nr 124 z dnia 6 maja 2008 r., nr 125 z dnia 7 maja 2008 r. i nr 126 z dnia 7 maja 2008 r.

9442

1592 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 5 maja 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przeprowadzonych w dniu 4 maja 2008 r.

9442

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2798

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP