Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 136 -Wrocław, 19.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1617 -

Rady Powiatu w Polkowicach nr XII/112/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Polkowicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2008

9513

1618 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXII/151/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzelińskiego

9516

1619 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XV/89/08 z dnia 31 marca 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

9518

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1620 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXI/187/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVII/147/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zasad rozkładania opłaty na raty

9525

1621 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XV/135/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym, obejmującej obszar działek nr 224/2, 225, 226/1, 888 i fragmentu działki nr 725

9525

1622 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XVI/146/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2008 roku

9531

1623 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIX/156/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym, obejmującej obszar działek nr 224/2, 225, 226/1, 888 i fragmentu działki nr 725

9537

1624 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIX/158/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2008 roku

9537

UCHWAŁY RAD GMIN

1625 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XV/79/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobroszyce

9538

1626 -

Rady Gminy Gromadka nr XXI/98/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom publicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Gromadka

9540

1627 -

Rady Gminy Gromadka nr XXI/100/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Gromadka w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

9544

1628 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XX/252/08 z dnia 29 kwietnia 2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

9544

1629 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XX/253/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

9546

1630 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XVI/90/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki

9548

1631 -

Rady Gminy Malczyce nr XXI/90/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Malczyce

9551

1632 -

Rady Gminy Męcinka nr XVII/112/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie programu opieki nad zabytkami Gminy Męcinka na lata 2008-2011

9555

1633 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XVIII/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

9584

1634 -

Rady Gminy Udanin nr XX/66/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie gminy Udanin

9585

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,82 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,52 zł

liczba wejść: 2654

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP