Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 137 - Wrocław, 20.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

1635 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 135 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotla w okręgach wyborczych nr 1 i nr 6

9588

UCHWAŁA RADY POWIATU

1636 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XVII/266/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie usta-lenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu Kłodzkiego

9590

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1637 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVII/156/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Głogowie oraz granic ich obwo-dów

9591

1638 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XVII/157/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/145/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, szczegóło-wych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymia-ru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygo-dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

9592

1639 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXI/103/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, trybu wy-dawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych w niektó-rych miejscach Lubomierza

9593

1640 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XX/201/08 z dnia 31 marca 2008 r. w spra-wie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-wych

9594

1641 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XX/205/08 z dnia 31 marca 2008 r. w spra-wie zmiany uchwały nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców

9595

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY

1642 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XIX/156/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania palcówek handlu detalicznego, zakła-dów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Wiązów

9596

1643 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XIX/158/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu przy skrzyżowywaniu ulic 1 Maja i Staszi-ca w Wiązowie

9597

UCHWAŁY RAD GMIN

1644 -

Rady Gminy Chojnów nr XIX/126/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/267/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Chojnów

9599

1645 -

Rady Gminy Chojnów nr XX/132/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzone-go przez Gminę Chojnów

9600

1646 -

Rady Gminy Chojnów nr XX/133/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Chojnów z dnia 23 lutego 2008 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

9601

1647 -

Rady Gminy Mściwojów nr XV/120/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczy-cielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2008 .

9602

1648 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XII/62/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/98/05 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej

9602

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

1649 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 6 maja 2008 r. w spawie podania do pu-blicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Jaworze

9603

1650 -

Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie ogło-szenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/3242/06 Rady Miejskiej Wrocławia w spra-wie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, re-stauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków poło-żonym na terenie gminy Wrocław

9603

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 8,2 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,65 zł

liczba wejść: 2670

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP