Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 138 -Wrocław, 21.05.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

1651 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XV/107/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki na rok 2008 .

9610

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1652 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVIII/143/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z zabytkowego parku w Chocianowie .

9613

1653 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVIII/144/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXXIX/298/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chocianów .

9614

1654 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XVI/117/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Nowy Zdrój

9615

1655 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XVI/118/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stary Zdrój - Północ

9681

1656 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XVI/119/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Nowy Zdrój - Centrum

9732

1657 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVIII/124/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze prowadzonego przez Gminę Twardogóra

9785

UCHWAŁY RAD GMIN

1658 -

Rady Gminy Dobromierz nr XIX/101/08 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XLIV/290/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2002 r. w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Dobromierz, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

9786

1659 -

Rady Gminy Dobromierz nr XX/106/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/264/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz

9786

1660 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XV/81/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy .

9787

1661 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXI/122/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/71/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectwa Gminy Jerzmanowa oraz uchwały nr XIX/112/2008 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Sołectwa Zofiówka.

9792

1662 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/96/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole

9793

1663 -

Rady Gminy Zagrodno nr XVI/96/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali oraz udzielanych bonifikat od ceny przy sprzedaży bezprzetargowej

9794

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 84,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 38,50 zł

liczba wejść: 2253

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP