Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 139 - Wrocław, 23.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1664 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XV/74/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki

9799

1665 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXIII/127/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

9808

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1666 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XVI/93/2008 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowywania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

9812

1667 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XVI/95/2008 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego, od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

9812

1668 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XV/2/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminę Przedszkola Samorządowego z grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej

9813

1669 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVII/28/08 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9814

1670 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XVI/96/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego w Jedlinie-Zdroju

9815

1671 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXII/105/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

9817

1672 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława

9822

1673 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIV/157/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice

9823

1674 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XVIII/107/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna

9824

1675 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XVIII/108/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczytna

9825

1676 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XX/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

9827

1677 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXXI/132/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ścinawa na 2008 rok

9835

1678 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XIX/155/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Środzie Śląskiej

9841

1679 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 120/XIX/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec

9844

1680 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXI/105/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonujące przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie

9848

1681 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIII/117/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

9849

1682 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIV/125/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie

9853

UCHWAŁY RAD GMIN

1683 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXII/201/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku

9853

1684 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XX/254/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne

9854

1685 -

Rady Gminy Kotla nr XVI/90/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kotla

9856

1686 -

Rady Gminy Zagrodno nr XV/81/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Modlikowice

9858

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,79 zł

liczba wejść: 2561

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP