Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 145 - Wrocław, 29.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1727 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XVIII/115/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w części należącej do kompetencji Gminy Bardo prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na rok 2008

10208

1728 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVIII/122/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie obniżenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkola i zastępców dyrektorów szkół na rok szkolny 2008/2009 oraz 2009/2010

10213

1729 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XVIII/109/08 z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Żmigród

10214

1730 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XIX/121/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Żmigród

10214

1731 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XIX/113/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

10215

UCHWAŁY RAD GMIN

1732 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/75/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 131, 320 i 321 w obrębie wsi Taczalin w gminie Legnickie Pole

10217

1733 -

Rady Gminy Męcinka nr XV/101/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2008

10222

1734 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XXI/160/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 5/31dr (część), 14dr (część), 15w (część), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2 (część), 308/1dr, 308/2dr i 309dr (część) w obrębie Staniszów w Gminie Podgórzyn

10226

1735 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XXI/164/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/03 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowego na terenie Gminy Podgórzyn

10250

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

1736 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-18(3)/2008/13318/II/ML z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, dla INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Zakrzów, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

10251

INFORMACJA

1737 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie

10253

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,25 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,40 zł

liczba wejść: 2633

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP