Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 150 - Wrocław, 03.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

1757 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVI/364/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

10643

1758 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVI/365/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

10643

UCHWAŁA RADY POWIATU

1759 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXII/112/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Jaworskiego

10644

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1760 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 179/XXVII/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

10645

1761

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 180/XXVII/2008 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze

10656

1762 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XIX/131/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

10666

1763 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XVIII/124/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia drogi gminnej

10666

1764 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr V/26/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, niestanowiących własności gminy

10669

1765 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr V/28/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XI/70/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

10683

UCHWAŁY RAD GMIN

1766 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 88/XVI/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciepłowody

10683

1767 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 91/XVI/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach oraz wysokości opłat za posiłki

10685

1768 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/73/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki

10686

1769 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XV/83/2008 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

10687

1770 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/71/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 46 i 47/2 w obrębie wsi Biskupice, w gminie Legnickie Pole

10687

1771 -

Rady Gminy Zagrodno nr XVI/94/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 2008-2012

10691

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

1772 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210/17(4)/2008/3706/IV/AgS z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie

10729

OBWIESZCZENIA

1773 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 19 maja 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kunice

10732

1774 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 19 maja 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach przeprowadzonych w dniu 18 maja 2008 r.

10733

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,07 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,80 zł

liczba wejść: 2567

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP