Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 154 - Wrocław, 06.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1808 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XVIII/113/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w bardzie oraz nadania jej statutu

10978

1809 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XVIII/114/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Bardo

10982

1810 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XV/85/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój

10988

1811 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIX/189/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów położonych w rejonie ulic Dębowej i Platanowej

10992

UCHWAŁY RAD GMIN

1812 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 81/XV/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepłowody

10997

1813 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XIII/72/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór

11001

1814 -

Rady Gminy Długołęka nr XVII/194/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, w części dotyczącej działek nr ew. 28, części działki nr 27, części działki nr 492/2 w gminie Długołęka - MPZP Długołęka 1

11004

1815 -

Rady Gminy Długołęka nr XVIII/199/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/740/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

11008

1816 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XVII/73/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki

11009

1817 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XVII/75/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

11013

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,31 zł

liczba wejść: 2602

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP