Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 1 - Wrocław, 08.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

1 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXIII/551/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/395/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w województwie dolnośląskim, realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

4

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/179/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bolków

5

3 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/249/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

6

4 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/276/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/208/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko

6

5 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIX/277/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku

9

6 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI/142/08 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina

10

7 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 202/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

12

8 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 207/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

13

9 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/46/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

14

10 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr IX/47/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2009

16

11 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVIII/228/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

19

12 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXX/193/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

21

13 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXIX/43/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

22

14 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVIII/210/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice

22

15 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVIII/212/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej położonego przy ul. Świdnickiej 32-42 w Świebodzicach

23

16 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVIII/213/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Klonowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2

26

17 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XV/71/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

30

18 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXII/144/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty Stok

37

UCHWAŁY RAD GMIN

19 -

Rady Gminy Czernica nr XXI/119/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/273/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przeszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica

42

20 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXIX/143/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wynagrodzenia w 2009 roku dla sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego - stanowiących dochody Gminy Kostomłoty oraz określenia terminu płatności dla inkasentów z tytułu poboru wyżej wymienionych podatków

42

21 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXIX/144/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kostomłoty

43

22 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXIX/147/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

44

23 -

Rady Gminy Męcinka nr XXV/158/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku

44

24 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XXV/124/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Proboszczów w Gminie Pielgrzymka

48

25 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XXVI/128/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

88

26 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIV/145/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXIII/137/08 Rady Gminy w Przewornie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 rok

88

27 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XVII/84/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

90

28 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/68/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoszowice

93

29 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXII/171/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

93

30 -

Rady Gminy Walim nr XXVII/157/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej - obręb Walim, gmina Walim

94

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

31 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 210/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 191/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

103

POROZUMIENIE

32 -

zawarte w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań wykonania zadania prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Lubańskiego

104

OBWIESZCZENIE

33 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 grudnia 2008 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce

106

INFORMACJE

34 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

106

35 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

107

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,72 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,74 zł

liczba wejść: 2806

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP