Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 6 - Wrocław, 13.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

103 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXX/188/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

378

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

104 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXIX/187/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Boguszowa-Gorc do ustanowienia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc

383

105 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXIX/188/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych, stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce

384

106 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXIX/191/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród

386

107 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXIX/193/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

388

108 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXX/218/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

388

109 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXX/204/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia na rok 2009 regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

389

110 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVI/64/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

397

111 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/243/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniechowicach

397

112 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXVIII/36/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawna-Zdroju

399

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

113 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/244/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

413

UCHWAŁY RAD GMIN

114 -

Rady Gminy Domaniów nr XXIII/127/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Domaniów

416

115 -

Rady Gminy Domaniów nr XXIII/129/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich

417

116 -

Rady Gminy Grębocice nr XXXIII/132/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

418

117 -

Rady Gminy Grębocice nr XXXIV/137/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

425

118 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXI/123/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr II/11/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych

426

119 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXI/126/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Jeżów Sudecki dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

426

120 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXVI/128/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały nr XXI/126/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

429

121 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXIX/134/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

429

122 -

Rady Gminy Oława nr XXXIV/231/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

430

123 -

Rady Gminy Oława nr XXXIV/232/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/234/2004 Rady Gminy Oława z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oława

431

124 -

Rady Gminy Oława nr XXXIV/235/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

432

125 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXII/166/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święta Katarzyna na lata 2009-2014

438

126 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXII/168/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

443

127 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXII/169/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicy w Siechnicach

445

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

128 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 224/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2009

447

LISTA BIEGŁYCH

129 -

Lista biegłych sądowych, z zakresu psychologii i psychiatrii, orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

503

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,30 zł

liczba wejść: 2767

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP