Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 7 - Wrocław, 14.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

130 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIII/280/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec .

508

131 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIII/281/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec .

510

132 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXI/149/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

512

133 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 302/XLI/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Jeleniej Górze lub Miasto Jelenia Góra

512

134 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXX/208/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego .

513

135 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXI/221/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za wywóz nieczystości płynnych

514

136 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXIV/179/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lwówek Śląski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia umowy po okresie 3 letniej dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość .

514

UCHWAŁY RAD GMIN

137 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIII/257/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

515

138 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XX/100/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

516

139 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XX/101/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie udzielenia upoważnienia

516

140 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXIX/273/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2009 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

517

141 -

Rady Gminy Kłodzko nr 252/V/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

525

142 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/351/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

525

143 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/354/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/346/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobierzyce

526

144 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIII/140/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

529

145 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVI/110/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Stare Bogaczowice .

534

146 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVI/113/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku .

535

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

147 -

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" w Gać nr IX/30/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych do gospodarowania, w tym ich unieszkodliwiania

538

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

148 -

Nr 8/2008 zawarte w dniu 14 października 2008 r. pomiędzy Gminą Miejską Świeradów-Zdrój a Gminą Mirsk w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój realizację obowiązku sporządzania i zatwierdzania tzw. operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Świeradów-Zdrój, a w dalszej kolejności Statutu Uzdrowiska Świeradów-Zdrój dla części obszaru uzdrowiska Świeradów-Zdrój pozostającej w granicach Gminy Mirsk .

539

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

149 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 193/07 z dnia 17 stycznia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie ustalenia na 2007 r. regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska () jest organem prowadzącym

540

150 -

wyrok sygn. akt IV/SA/Wr 656/07 z dnia 12 lutego 20008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie zasad udzielania zwrotnej pomocy finansowej na wykonanie ekologicznych systemów grzewczych .

549

151 -

wyrok sygn. akt VI SA/Wr 490/07 z dnia 19 lutego 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej () w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy () .

561

152 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 169/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie () na rok 2008

570

153 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 176/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę () na rok 2008 .

587

154 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 179/08 z dnia 10 lipca 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość dodatku mieszkaniowego na rok 2008

598

155 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 197/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Powiatu () w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat () wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród na rok 2008 .

615

156 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 294/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy () w przedmiocie przyjęcia na rok 2008 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę ()

632

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 54,92 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 26,55 zł

liczba wejść: 2545

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP