Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 8 - Wrocław, 16.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

157 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/999/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wrocław kartą płatniczą

654

158 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1000/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/351/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Wrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

655

159 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1003/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/127/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wrocław, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

656

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

160 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-2/2009/11/VI-D/DB z dnia 12 stycznia 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

657

OBWIESZCZENIA

161 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Rady Miasta Oleśnicy .

659

162 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Rady Gminy Zawonia .

659

163 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Święta Katarzyna przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2009 r.

660

INFORMACJA

164 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

661

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 4,70 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 4,60 zł

liczba wejść: 2409

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP