Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 9 - Wrocław, 23.01.2009 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

165 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXIV/132/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

665

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

166 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXII/292/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne

666

167 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXX/202/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla niepublicznych przedszkoli i dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, działających na terenie gminy miejskiej kamienna Góra i prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz ich rozliczenia

676

168 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXX/203/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

678

169 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXV/167/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

679

170 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIX/209/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach

680

171 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXII/211/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie regulaminu placu zabaw na terenie gminy Oborniki Śląskie

681

172 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVI/215/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie

682

173 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIV/173/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczytna

684

174 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XLIII/219/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

684

175 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/267/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych

685

176 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXII/286/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu

686

177 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIII/300/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Wałbrzycha dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone na terenie Miasta Wałbrzycha

697

178 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013

699

179 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/969/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/3378/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wrocław

715

180 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/978/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru Starego Miasta - rejon Arsenału i ul. Św. Mikołaja

716

181 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/979/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu

729

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

182 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/205/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie miasta i gminy Wiązów

748

183 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVII/215/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

754

UCHWAŁY RAD GMIN

184 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXIII/141/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu

755

185 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXX/283/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/358/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

757

186 -

Rady Gminy Głogów nr XIII/127/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przedmoście

767

187 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIX/130/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, obejmującej obszary położone w obrębach: Dębice, Wilczków i Mazurowice, stanowiące obecnie działki usług oświaty

770

188 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIX/132/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków

780

189 -

Rady Gminy Rudna nr XXIII/177/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudnej podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

783

190 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu i obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

783

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,21 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,37 zł

liczba wejść: 2668

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP