Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 10 - Wrocław, 26.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

191 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XXIV/143/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

795

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

192 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/182/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację złoża wapieni w rejonie miejscowości Lipa w Gminie Bolków .

796

193 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVIII/191/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bolków

803

194 -

Rady Miasta Lubań nr XXX/166/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miejskiej Lubań

803

195 -

Rady Miasta Lubań nr XXX/167/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek

813

196 -

Rady Miasta Lubań nr XXX/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

815

197 -

Rady Miasta Lubań nr XXX/169/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

815

198 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/197/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lubawka za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

818

199 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIX/148/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

818

200 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIX/149/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

820

201 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/180/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu .

820

202 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/183/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/160/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz .

821

203 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/189/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

822

204 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXVI/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

824

205 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXI/142/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/42/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 .

824

206 -

Rady Miasta Piechowice nr 205/XXXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 119/XXIII/2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .

826

207 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXII/182/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

826

208 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXII/183/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radków

827

209 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXII/184/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Radków .

827

210 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXI/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych .

828

211 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXI/203/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Stronie Śląskie

828

212 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXVI/230/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania

829

213 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXVI/231/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

829

214 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXVI/232/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelinie

830

215 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXVI/235/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody .

832

216 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIV/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/194/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

832

217 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVI/164/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Wąsosz

833

218 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XVIII/83/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

833

219 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXIII/139/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagrodzenia w 2009 roku

834

220 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXIII/141/08 z dnia 14 listopada 2008 r. o zmianie uchwały nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

837

221 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXIII/143/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie

838

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

222 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 120/XXIV/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń .

838

223 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 124/XXIII/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku miejskim we Wleniu

839

224 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 125/XXIII/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 110/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

840

UCHWAŁY RAD GMIN

225 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XXI/112/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

841

226 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych .

841

227 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXVII/103/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2009 roku .

842

228 -

Rady Gminy Kłodzko nr 248/V/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Kłodzko

845

229 -

Rady Gminy Kłodzko nr 250/V/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

848

230 -

Rady Gminy Kondratowice nr XXVIII/139/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, logopedy, psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

850

231 -

Rady Gminy Kondratowice nr XXXI/177/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, logopedy, psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

853

232 -

Rady Gminy, w Kondratowicach nr XXIX/164/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego

854

233 -

Rady Gminy, w Kondratowicach nr XXXI/178/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego .

855

234 -

Rady Gminy, w Kondratowicach nr XXXI/180/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz innych zwolnień przedmiotowych

855

235 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXIX/145/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie Kostomłoty na 2009 rok

856

236 -

Rady Gminy w Miłkowicach nr XXXIV/180/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych .

859

237 -

Rady Gminy Mietków nr XVII/111/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 rok

860

238 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXIV/168/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie.

866

239 -

Rady Gminy w Paszowicach nr XXIII/150/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Paszowice, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę .

867

240 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXIV/112/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

867

241 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXIII/175/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach

873

242 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXIII/128/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

875

243 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 154/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 147/08 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 listopada 2008 r. ustalającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w gminie Zgorzelec

875

244 -

Rady Gminy Złotoryja nr XXII/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej

876

245 -

Rady Gminy Złotoryja nr XXII/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich

876

246 -

Rady Gminy Żórawina nr XX/154/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

877

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

247 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego nr 118/210/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego na 2009 rok .

877

ZARZĄDZENIA

248 -

Starosty Górowskiego nr 1/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2009 roku .

879

249-

Starosty Kłodzkiego nr 3/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego w 2009 roku .

879

250 -

Starosty Lubańskiego nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaw-czej w 2009 roku

880

251 -

Starosty Oławskiego nr 3/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 roku w powiatowym domu pomocy społecznej, to jest Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie

880

DECYZJA

252 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-77/2008/459/V-B/DB z dnia 14 stycznia 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych "Dozamel" spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

881

INFORMACJA

253 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze

884

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,84 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,02 zł

liczba wejść: 2748

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP