Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 11 - Wrocław, 27.01.2009 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

254 -

Rady Powiatu w Górze nr XXVI/119/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

888

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

255 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXX/217/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku

899

256 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXI/150/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy Ludwika Solskiego w mieście Chojnów

905

257 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój

907

258 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIV/253/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kuraszkowie

908

259 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIV/254/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kuraszkowie

910

260 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXVII/165/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie

912

261 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXX/367/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/240/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie Statutu Miasta Szklarska Poręba

912

262 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVI/189/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

913

263 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/268/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

914

264 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIII/303/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie nr 1 Szczawienko w Wałbrzychu

923

265 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXV/146/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi

925

266 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXVI/155/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi

926

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

267 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/245/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 1 w Bogatyni

927

268 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/246/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 2 w Bogatyni

934

269 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/247/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 3 w Bogatyni

941

270 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/248/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 4 w Bogatyni

948

271 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/249/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 5 w Bogatyni

955

272 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/250/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 6 w Bogatyni

962

273 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXIV/251/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 7 w Bogatyni

969

274 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXV/255/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogatynia w latach 2009-2014

976

275 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXV/256/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogatynia

988

UCHWAŁY RAD GMIN

276 -

Rady Gminy Borów nr XXIII/149/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

990

277 -

Rady Gminy Czernica nr XXII/137/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

991

278 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XX/113/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

993

279 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/352/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

997

280 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/353/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

999

281 -

Rady Gminy Kondratowice nr XXXI/183/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznawanych pod warunkiem zwrotu

999

282 -

Rady Gminy Mietków nr XVIII/117/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

1000

283 -

Rady Gminy Mietków nr XVIII/118/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych

1001

284 -

Rady Gminy Mietków nr XVIII/123/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Proszkowice w gminie Mietków

1006

285 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 148/XXI/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

1008

286 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 176/XXV/08 z dnia 21 listopada 2008 r. uchylająca uchwałę nr 148/XXI/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

1009

287 -

Rady Gminy Rudna nr XXIII/172/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

1009

288 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXIX/133/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

1011

289 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXIII/292/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr 0150/XVIII/139/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości

1011

290 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXIII/295/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/07 rady Gminy Podgórzyn z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

1012

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,30 zł

liczba wejść: 2524

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP