Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 12 - Wrocław, 30.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

291 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIII/286/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec

1019

292 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXI/227/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/197/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .

1025

293 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIV/317/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

1026

294 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 299/XLI/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

1034

295 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXV/186/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

1042

296 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIX/211/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice

1042

297 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XX/218/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom położonym w Suchej Górnej

1043

298 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/179/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym .

1045

299 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVI/348/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Świdnica

1045

300 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXVII/235/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów

1046

UCHWAŁY RAD GMIN

301 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIII/259/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka .

1054

302 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XX/107/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1059

303 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/339/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego .

1064

304 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/344/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1065

305 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXI/184/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w formie zakupu posiłku

1072

306 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 179/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych .

1073

307 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 184/XXVII/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Ruda

1073

308 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 185/XXVII/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda .

1074

309 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XXVI/130/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

1076

310 -

Rady Gminy Walim nr XXIX/171/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej

1082

311 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XXII/145/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2009

1082

312 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XXII/146/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Warta Bolesławiecka .

1086

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

313 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-65/2008/13859/I-A/GM z dnia 20 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła przedsiębiorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .

1087

ZARZĄDZENIA

314 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 2/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2009 roku

1090

315 -

Starosty Oławskiego nr 4/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17

1091

POROZUMIENIA

316 -

nr DOL/CW/45/2008 zawarte w dniu 16 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Głogów w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Głogów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Miejskiej Głogów

1091

317 -

nr DOL/CW/46/2008 zawarte w dniu 30 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia Gminie Gryfów Śląski obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Gryfów Śląski

1094

318 -

nr DOL/CW/40/2008 zawarte w dniu 5 listopada 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Świeradów-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Świeradów-Zdrój obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Świeradów-Zdrój

1096

319 -

nr DOL/CW/44/2008 zawarte w dniu 17 listopada 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzelin w sprawie powierzenia Gminie Strzelin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Strzelin

1098

320 -

nr DOL/CW/47/2008 zawarte w dniu 3 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubin w sprawie powierzenia Gminie Lubin obowiązku utrzymania grobu wojennego położonego na terenie gminy Lubin

1100

ANEKS

321 -

z dnia 27 sierpnia 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/3/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bolków w sprawie powierzenia Gminie Bolków obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Bolków

1103

322 -

z dnia 28 sierpnia 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/5/2007 zawartego w dniu 6 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Czernica w sprawie powierzenia Gminie Czernica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Czernica

1103

323 -

z dnia 29 sierpnia 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/29/2007 zawartego w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Środa Śląska w sprawie powierzenia Gminie Środa Śląska obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Środa Śląska

1104

324 -

z dnia 1 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/6/2007 zawartego w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Głuszyca w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Głuszyca

1105

325 -

z dnia 2 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/10/2007 zawartego w dniu 16 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jelenia Góra w sprawie powierzenia Gminie Jelenia Góra obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Jelenia Góra

1106

326 -

z dnia 2 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/14/2007 zawartego w dniu 5 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kostomłoty w sprawie powierzenia Gminie Kostomłoty obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Kostomłoty

1107

327 -

z dnia 3 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/8/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor w sprawie powierzenia Gminie Jawor obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Jawor

1107

328 -

z dnia 3 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/12/2007 zawartego w dniu 25 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie powierzenia Gminie Kąty Wrocławskie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

1108

329 -

z dnia 3 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/19/2007 zawartego w dniu 27 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubomierz w sprawie powierzenia Gminie Lubomierz obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Lubomierz

1109

330 -

z dnia 3 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/33/2007 zawartego w dniu 28 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wiązów w sprawie powierzenia Gminie Wiązów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Wiązów

1110

331 -

z dnia 5 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/20/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lwówek Śląski w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Lwówek Śląski

1110

332 -

z dnia 11 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/16/2007 zawartego w dniu 27 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Lubań .

1111

333 -

z dnia 11 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/35/2007 zawartego w dniu 7 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Ząbkowice Śląskie w sprawie powierzenia Gminie Ząbkowice Śląskie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie .

1112

334 -

z dnia 16 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/34/2007 zawartego w dniu 17 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wołów w sprawie powierzenia Gminie Wołów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Wołów

1113

335 -

z dnia 18 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/28/2007 zawartego w dniu 7 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Syców w sprawie powierzenia Gminie Syców obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Syców

1114

336 -

z dnia 19 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/38/2007 zawartego w dniu 29 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Niemcza w sprawie powierzenia Gminie Niemcza obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Niemcza

1115

337 -

z dnia 22 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/24/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oława w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Oława obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Oława .

1116

338 -

z dnia 24 września 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/36/2007 zawartego w dniu 30 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Miejskiej Zgorzelec .

1116

339 -

z dnia 1października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/31/2007 zawartego w dniu 26 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Walimw sprawie powierzenia Gminie Walim obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminyWalim .

1117

340 -

z dnia 3 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/18/2007 zawartego w dniu 30 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Lubin .

1118

341 -

z dnia 3 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/27/2007 zawartego w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzegom w sprawie powierzenia Gminie Strzegom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Strzegom

1119

342 -

z dnia 13 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/23/2007 zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oleśnica w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Oleśnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Oleśnica

1119

343 -

z dnia 22 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/2/2007 zawartego w dniu 31 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Bolesławiec .

1120

344 -

z dnia 22 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/37/2007 zawartego w dniu 19 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Żarów w sprawie powierzenia Gminie Żarów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Żarów .

1121

345 -

z dnia 23 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/22/2007 zawartego w dniu 22 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Nowogrodziec .

1122

346 -

z dnia 23 października 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/30/2007 zawartego w dniu 17 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Świdnica w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Świdnica

1123

347 -

z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/15/2007 zawartego w dniu 30 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Gminie Legnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Legnica

1124

OBWIESZCZENIE

348 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 74/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Strzegom uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 320 z dnia 15 grudnia 2008 r., poz. 4070 oraz uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/283/08 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 3 z dnia 9 stycznia 2009 r., poz. 71

1125

LISTA BIEGŁYCH

349 -

Lista biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu .

1126

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 36,36 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,50 zł

liczba wejść: 2673

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP