Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 13 - Wrocław, 02.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

350 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXX/216/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nazw ulic .

1131

351 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXII/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

1133

352 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXIII/184/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój

1138

353 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXIII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Duszniki-Zdrój

1138

354 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XXXIII/187/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Duszniki-Zdrój

1139

355 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIV/219/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

1139

356 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIV/220/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miejską Dzierżoniów zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dzierżoniowa .

1142

357 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVI/233/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa

1143

358 -

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich nr XXVII/255/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Bogdaszowicach

1145

359 -

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich nr XXVII/256/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu .

1145

360 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXXI/168/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Mirsku .

1147

361 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 214/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych .

1149

362 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVIII/175/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje

1154

363 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr XIII/67/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna

1156

364 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr XIII/68/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Olszyna, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

1156

365 -

Rady Miasta Piechowice nr 200/XXXIII/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice na podstawie art. 209a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

1157

366 -

Rady Miasta Piechowice nr 201/XXXIII/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice na czas oznaczony powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony

1158

367 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXVII/171/09 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1159

368 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLV/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie .

1160

369 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXV/148/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwał nr VI/29/03 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki oprocentowania oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego

1160

370 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXV/151/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. dotyczącej zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

1161

371 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXV/154/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

1162

372 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXIII/133/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

1162

373 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1004/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Obornickiej 28 i nadania mu nazwy .

1163

374 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1005/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie posesji nr 26 przy ul. Centralnej we Wrocławiu

1165

375 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 237/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Zgorzelcu

1167

376 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXV/150/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1167

377 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXV/151/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród"

1168

378 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXV/158/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/352/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żmigród

1169

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

379 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLI/268/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Prusice

1169

UCHWAŁY RAD GMIN

380 -

Rady Gminy Chojnów nr XXIX/177/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

1172

381 -

Rady Gminy Chojnów nr XXIX/182/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chojnów .

1172

382 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXIX/128/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

1173

383 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXIX/132/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Lipami" przy Zespole Szkół w Jemielnie z siedzibą w Jemielnie nr 41 i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Schronisko "Pod Lipami" Lokalna Baza Turystyczna w Jemielnie, Jemielno nr 41

1174

384 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XX/108/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1177

385 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXX/137/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kamienna Góra

1178

386 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXX/140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz zasad dalszego postępowania z nimi

1183

387 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XIX/111/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

1184

388 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XIX/112/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

1184

389 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XIX/113/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych .

1185

390 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/195/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2005 Rady Gminy Lubań z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubań .

1186

391 -

Rady Gminy Malczyce nr XXX/139/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

1186

392 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXIV/167/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

1187

393 -

Rady Gminy Oława nr XXXV/238/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/215/2008 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i aktu nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Oławie

1188

394 -

Rady Gminy Pęcław nr XX/92/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęcławiu .

1189

395 -

Rady Gminy Ruja nr XVIII/87/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych .

1189

396 -

Rady Gminy Ruja nr XVIII/90/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

1190

397 -

Rady Gminy Ruja nr XVIII/91/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui .

1191

398 -

Rady Gminy Ruja nr XVIII/92/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Ruja

1192

399 -

Rady Gminy Zawonia nr XIX/139/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

1197

400 -

Rady Gminy Zawonia nr XIX/140/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia

1201

401 -

Rady Gminy Żukowice nr XX/113/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

1206

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

402 -

Zarządu Powiatu w Lubinie nr CLXII/902/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

1207

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,44 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,85 zł

liczba wejść: 2697

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP