Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 14 - Wrocław, 03.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

403 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXVIII/383/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz wychowanków pełnoletnich, którzy zdecydowali się na dalszy pobyt w rodzinie sprawującej funkcję rodziny zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, jeśli nadal przebywają w rodzinie w powiecie kłodzkim

1212

404 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXVIII/384/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie kłodzkim

1214

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

405 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIII/282/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad zbywania garaży komunalnych

1217

406 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXX/212/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w rejonie ulic Wilczej i Szkolnej

1219

407 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXX/213/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Zielonej

1221

408 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXX/214/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w Rynku i przy ulicy Puka

1224

409 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVI/237/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych

1227

410 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXX/169/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej .

1229

411 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 329/XLII/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

1237

412 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVII/163/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

1238

413 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVII/164/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok

1242

414 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXVI/167/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych na 2009 rok .

1244

415 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXIII/188/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stopy procentowej przy zbyciu lokali mieszkalnych położonych w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6, 7

1248

416 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 79/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom

1248

417 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 81/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu .

1256

418 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 82/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu .

1258

419 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1007/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we Wrocławiu .

1258

420 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1008/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych Mokronoska i Klin Kleciński we Wrocławiu

1265

421 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVII/187/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy skweru w Rynku w Ziębicach .

1275

422 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVII/188/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę .

1277

UCHWAŁY RAD GMIN

423 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIII/263/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka

1277

424 -

Rady Gminy Domaniów nr XXVI/141/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie .

1280

425 -

Rady Gminy Głogów nr XIV/140/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

1282

426 -

Rady Gminy Głogów nr XIV/142/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz sposobu rozliczania tych dotacji .

1288

427 -

Rady Gminy Głogów nr XIV/144/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych .

1289

428 -

Rady Gminy Głogów nr XIV/145/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczyglice

1289

429 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVIII/167/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz podwyższenia stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowa

1291

430 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVIII/170/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Jerzmanowej .

1297

431 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXVIII/172/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jerzmanowej .

1298

432 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXX/136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku

1299

433 -

Rady Gminy Kotla nr XXV/138/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla

1304

434 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXVII/186/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

1307

435 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIX/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu płac nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2009 rok w części należącej do kompetencji Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

1307

436 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIX/197/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

1312

437 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 167/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Zgorzelec

1312

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIE

438 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- -2013

1324

OBWIESZCZENIE

439 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r .

1329

INFORMACJA

440 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Ciepłownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

1330

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,28 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,07 zł

liczba wejść: 2434

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP