Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 15 - Wrocław, 04.02.2009 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

441 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XXX/77/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwał nr XLII/45/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim

1334

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

442 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVI/235/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XL/357/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Głogów

1335

443 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVI/236/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

1335

444 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/203/2008 z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra dla działek nr 938/2 i cz. 933 w obrębie Witaszyce

1336

445 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/204/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra działka nr 211/1 obręb Osetno .

1339

446 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXX/167/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

1341

447 -

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich nr XXVII/258/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli

1344

448 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXI/293/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz określenia zasad jego przyznawania

1349

449 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVI/177/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

1354

450 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVII/192/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/430/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

1354

451 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIII/291/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

1355

452 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XLI/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

1355

453 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XX/215/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1357

454 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVIII/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków .

1358

455 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVIII/197/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie obierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1359

456 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVIII/198/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

1359

457 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIV/170/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na 2009 rok

1360

458 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXX/351/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

1365

459 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVI/188/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania obowiązujący w 2009 roku .

1370

460 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXVIII/247/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr VII/60/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów

1376

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

461 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XL/263/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

1377

UCHWAŁY RAD GMIN

462 -

Rady Gminy Grębocice nr XXXVI/153/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

1385

463 -

Rady Gminy Kłodzko nr 253/V/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w 2009 roku .

1386

464 -

Rady Gminy Stoszowice nr IX/82/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego

1391

465 -

Rady Gminy Sulików nr XXV/198/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie .

1392

466 -

Rady Gminy Sulików nr XXV/199/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania .

1392

467 -

Rady Gminy Sulików nr XXV/200/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików .

1393

468 -

Rady Gminy Sulików nr XXV/206/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

1394

469 -

Rady Gminy Zawonia nr XX/152/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

1394

470 -

Rady Gminy Żórawina nr XX/148/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Karwiany-Komorowice A

1395

471 -

Rady Gminy Żórawina nr XX/149/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żórawina, obręb Żórawina, gmina Żórawina

1405

472 -

Rady Gminy Żórawina nr XX/150/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowice, obręb Mnichowice, gmina Żórawina

1407

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,23 zł

liczba wejść: 2769

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP