Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 17 - Wrocław, 06.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

475 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXVIII/386/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki w 2009 roku

1596

476 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XXI/111/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród na 2009 rok .

1607

477 -

Rady Powiatu Milickiego nr XXI/157/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Milickiego

1610

478 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1615

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

479 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 303/XLI/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustalenia zasad zbywania wyżej wymienionych nieruchomości

1619

480 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 304/XLI/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości

1620

481 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXI/296/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

1622

482 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/174/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz I

1627

483 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/175/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 305/6, 305/7, 305/8, 305/9 i cz. 406/dr, obręb Popielówek, Gmina Lubomierz .

1632

484 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/176/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56, 30/55, obręb Lubomierz II .

1640

485 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/177/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I

1645

486 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/178/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Wojciechów I" w Wojchechowie, gmina Lubomierz

1651

487 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIV/248/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

1658

488 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXVI/233/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie

1663

489 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009-2013

1663

490 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIII/244/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/315/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Trzebnica

1667

491 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIII/245/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny .

1668

492 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIII/246/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin .

1669

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

493 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 119/XXIV/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia na rok 2009 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

1669

UCHWAŁY RAD GMIN

494 -

Rady Gminy Borów nr XXIV/150/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie

1676

495 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XXI/115/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej .

1678

496 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XXI/117/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce .

1678

497 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXX/138/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/132/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Lipami" przy Zespole Szkół w Jemielnie z siedzibą w Jemielnie nr 41 i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Schronisko "Pod Lipami" Lokalna Baza Turystyczna w Jemielnie, Jemielno nr 41 .

1681

498 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXXI/157/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania z nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych .

1682

499 -

Rady Gminy Męcinka nr XXVII/167/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Męcinka w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach .

1683

500 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 190/XXV/2008 z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli .

1683

501 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 193/XXV/2008 z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Mysłakowice .

1689

502 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXII/163/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem "C1" .

1689

503 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXII/164/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna - obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulicy Głównej i Stefana Żeromskiego .

1697

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

504 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr 8/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

1709

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 41,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,76 zł

liczba wejść: 2393

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP