Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 19 - Wrocław, 10.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

508 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/198/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika i Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

1721

509 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/200/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Górze .

1721

510 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra dla działki nr 639/3 .

1722

511 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXI/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie terenu działki nr 2320/2

1725

512 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/177/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze .

1727

513 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/179/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze

1742

514 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 203/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy .

1755

515 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 204/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda, w 2009 roku

1756

516 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXX/1017/09 z dna 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla

1762

UCHWAŁY RAD GMIN

517 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIII/262/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka dodatków: funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

1807

518 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXVII/104/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów oraz przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1811

519 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXI/182/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach

1812

520 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXII/322/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

1816

521 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXII/325/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

1816

522 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXXI/149/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w 2009 roku .

1818

523 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXIV/114/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

1825

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

524 -

Prezydenta Miasta Głogowa nr 17/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

1826

SPRAWOZDANIA

525 -

Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok .

1828

526-

Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok .

1832

527 -

Starosty Wałbrzyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok .

1833

INFORMACJA

528 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Międzylesie .

1835

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 40,40 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,45 zł

liczba wejść: 2325

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP