Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 20 - Wrocław, 11.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

529 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 1/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Oska Piła, gmina Międzybórz, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie .

1839

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

530 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXI/172/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego .

1846

531 -

Rady Miasta Lubań nr XXX/164/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

1846

532 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXI/149/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i zasad finansowania bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania

1851

533 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXVII/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji części drogi gminnej

1855

534 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXVII/155/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieńsk

1857

535 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXVII/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania

1861

536 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVIII/189/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród za specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2009 rok"

1862

537 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXX/226/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sobótka biorącym udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka

1867

538 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXVI/234/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku

1868

539 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXI/369/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

1871

540 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXI/370/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych .

1872

541 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVII/191/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego na wyszczególnione w skardze przepisy uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIV/163/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Ziębice wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

1873

542 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXVI/153/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja .

1873

543 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXVII/162/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych

1875

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

544 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXVI/123/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

1876

545 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXVI/124/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu przy skrzyżowaniu ulicy Jeleniogórskiej i Mickiewicza w Świerzawie oraz wzniesienia pomnika

1877

UCHWAŁY RAD GMIN

546 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXXI/158/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Kultury w Kostomłotach

1878

547 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/189/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 609 położoną w obrębie Kościelnik

1879

548 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr: 974//7, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 979, 980 i 981 położone w obrębie Pisarzowice

1885

549 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/191/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr: 18/2, 19/4, 28 i 30 położone w obrębie Radostów Średni

1893

550 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/192/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr: 26, 44, 50/1, 50/2 i 51 położone w obrębie Radostów Dolny .

1898

551 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr: 248/2, 248/3, 248/4, 248/5 i 248/6 położone w obrębie Radostów Średni

1905

552 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/194/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 237/7 położoną w obrębie Nawojów Łużycki

1912

553 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXI/310/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w prawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2009 roku .

1918

554 -

Rady Gminy Oława nr XXXIV/233/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Bystrzyca

1925

555 -

Rady Gminy Oława nr XXXVI/246/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Bystrzyca, we wsi Janików .

1928

556 -

Rady Gminy Udanin nr XXXIV/105/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na 2009 rok

1931

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,50 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,66 zł

liczba wejść: 2509

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP