Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 22 - Wrocław, 13.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

561 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXX/203/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2121

562 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXX/206/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

2123

563 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIII/293/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany II obejmującego teren pomiędzy Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Bielańskimi

2125

564 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIX/263/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty w gminie Nowogrodziec

2155

565 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIX/264/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego wsi Milików w gminie Nowogrodziec

2161

566 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIX/272/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie gminy i miasta Nowogrodziec w 2009 roku

2165

567 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIX/273/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

2166

568 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVI/222/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Komorniki, Święte, Juszczyn

2167

569 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 190/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 184/XXVIII/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

2177

570 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 191/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

2177

571 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/1006/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nyskiej we Wrocławiu

2178

UCHWAŁY RAD GMIN

572 -

Rady Gminy Chojnów nr XXX/183/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno--wschodniej części gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów

2188

573 -

Rady Gminy Chojnów nr XXX/186/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

2237

574 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XXI/132/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice w gminie Legnickie Pole

2241

575 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXVII/130/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

2246

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

576 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 2 lutego 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2009 r.

2247

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 46,15 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,31 zł

liczba wejść: 2439

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP