Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 25 - Wrocław, 18.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

615 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXV/321/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na obszarze miejscowości Biała Woda .

2561

616 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXX/198/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Boguszowa-Gorc

2563

617 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2009 .

2575

618 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XX/217/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice

2581

619 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XLV/229/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

2585

620 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 186/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych i rolnych Gminy Węgliniec .

2603

621 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 187/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelna Wieś

2615

UCHWAŁY RAD GMIN

622 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXX/138/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra

2632

623 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXIII/141/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunice w roku 2009 .

2632

624 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXIV/146/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach .

2635

625 -

Rady Gminy Lubań nr XXI/196/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej .

2636

626 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIX/135/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie Gminy Malczyce

2638

627 -

Rady Gminy Stoszowice nr IX/78/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/74/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

2638

628 -

Rady Gminy Stoszowice nr IX/79/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2639

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

629 -

Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej na terenie Powiatu Oleśnickiego w roku 2009

2655

630 -

Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 6/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oleśnickiego w roku 2009

2655

631 -

Prezydenta Wrocławia nr 5352/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Marcina 10 w 2009 roku

2656

POROZUMIENIE

632 -

zawarte w dniu 1 grudnia 2008 r. pomiędzy Gmina Miejską Lubin a Gminą Lubin w sprawie powierzenia Miastu Lubin przez Gminę Lubin realizacji zadań w zakresie zorganizowania przewozów na liniach łączących miasto Lubin z niektórymi miejscowościami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej

2656

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 62,40 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 29,20 zł

liczba wejść: 2456

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP