Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 26 - Wrocław, 19.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

633 -

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr 1 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody

2722

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

634 -

Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXXIII/07/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Lwówecki

2730

635 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXII/199/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Zgorzeleckim

2730

636 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXII/200/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Opolnie-Zdrój przy ulicy Świerczewskiego 2

2732

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

637 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXIV/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2733

638 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVI/66/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego położonego przy ulicy Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej

2733

639 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXV/276/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez Miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

2736

640 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXV/277/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz narody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

2737

641 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/190/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

2741

642 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XLI/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

2742

643 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVI/172/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej

2746

644 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLV/227/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 1 w Ścinawie

2753

645 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLV/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 2 w Ścinawie

2758

646 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/237/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2763

647 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/238/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Środa Śląska do stanu faktycznego

2763

648 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/239/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Środa Śląska do stanu faktycznego

2764

649 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/240/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, w okręgu nr 2, zarządzonych na dzień 29 marca 2009 r.

2765

650 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr I/6/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

2766

651 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/156/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2767

UCHWAŁY RAD GMIN

652 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXI/191/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

2768

653 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXI/192/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

2769

654 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXI/193/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

2769

655 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 126/XXII/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej

2770

656 -

Rady Gminy w Kamiennej Górze nr XXXI/143/09 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

2777

657 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXIII/135/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", obręb Spalona

2778

658 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXIII/136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej "Szczytniki Małe II", obręb Kunice i Spalona

2789

659 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXIII/137/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaśkowice Legnickie - Osiedle, obręb Jaśkowice Legnickie

2801

660 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXIII/138/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ulicy Plażowej, obręb Kunice

2811

661 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXVI/162/08 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

2822

662 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXVI/163/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

2822

663 -

Rady Gminy Malczyce nr XXXI/143/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

2823

664 -

Rady Gminy Malczyce nr XXXI/144/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

2824

665 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXIV/133/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulic w miejscowości Marcinowice

2824

666 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXIV/134/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

2825

667 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXIV/135/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

2826

668 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXIV/136/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2826

669 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 208/XXVII/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

2827

670 -

Rady Gminy Męcika nr XXVII/168/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Męcinka

2827

671 -

Rady Gminy Pęcław nr XXI/97/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław

2829

672 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXIV/131/9 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie gminy Zagrodno

2835

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

673 -

Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 327/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 191/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

2835

674 -

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 133/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego

2838

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 44,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,05 zł

liczba wejść: 2585

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP