Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 29 - Wrocław, 24.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

683 -

Rady Powiatu w Polkowicach nr XVIII/139/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego

3077

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

684 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/169/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w gminie Bolków

3085

685 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIX/198/08 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolków

3095

686 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIX/199/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w gminie Bolków

3095

687 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIX/200/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny gruntu

3096

688 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIX/201/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bolków kartą płatniczą

3097

689 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXVII/229/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa

3097

690 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXVII/232/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

3098

691 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXI/121/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

3098

692 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVII/06/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3101

693 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIX/265/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Smolcu

3102

694 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIV/301/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy

3104

695 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XLI/155/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I" zwany planem miejscowym nr 38

3106

696 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXX/241/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie

3116

697 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIX/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

3121

698 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

3137

UCHWAŁY RAD GMIN

699 -

Rady Gminy Cieszków nr XXIII/119/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

3152

700 -

Rady Gminy Cieszków nr XXIII/121/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

3152

701 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXIV/123/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2009 rok

3153

702 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXI/291/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3157

703 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXVI/159/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

3157

704 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXXV/186/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

3163

705 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXXI/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

3163

706 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXXI/142/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

3164

707 -

Rady Gminy Świdnica nr XL/328/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/415/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica

3165

708 -

Rady Gminy Udanin nr XXXV/112/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

3165

709 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXV/179/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Wińsko

3166

710 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXV/180/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

3170

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

711 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-900/V/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2009 roku

3173

712 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-901/V/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2009 roku

3173

713 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 4/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej prowadzonym przez powiat jeleniogórski w 2009 roku

3174

714 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 5/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009 roku

3174

715 -

Starosty Kłodzkiego nr 14/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

3175

716 -

Starosty Milickiego nr 3/09 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2009 roku

3176

717 -

Starosty Milickiego nr 4/09 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w niepublicznej placówce opiekuńczo--wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą "Dom nad Baryczą" w Sułowie w 2009 roku

31765

718 -

Starosty Trzebnickiego nr 11/09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich

3177

719 -

Starosty Zgorzeleckiego nr 10/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

3177

720 -

Starosty Zgorzeleckiego nr 11/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

3178

DECYZJE

721 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-4/2009/4925/IV-B/CP z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

3179

722 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-75/2008/2009/141/VII-A/MK z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

3182

723 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-5/2009/193/VII-B/MK z dnia 16 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

3189

POROZUMIENIA

724 -

zawarte w dniu 4 lutego 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Żórawina w sprawie powierzenia Gminie Żórawina obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Żórawina

3198

725 -

zawarte w dniu 8 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego

3200

INFORMACJE

726 -

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego i o wykreśleniu zabytków nieruchomych z rejestru

3202

727 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Akwawit-Brasco S.A. z siedzibą we Wrocławiu

3205

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 47,18 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,94 zł

liczba wejść: 2560

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP