Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 33 - Wrocław, 02.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

741 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XXVIII/240/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r. .

3632

742 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XXVII/123/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamiennogórski, na 2009 rok

3633

743 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXVI/7/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany nr XXIV/27/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz ośrodku wsparcia

3636

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

744 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/241/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

3644

745 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 339/XLIV/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze .

3645

746 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIX/264/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pietrzykowicach

3655

747 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXXIII/175/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

3657

748 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIX/274/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych .

3658

749 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XL/287/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/274/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych .

3658

750 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/180/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

3659

751 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXX/240/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminów: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

3660

752 -

Rady Miasta Piechowice nr 210/XXXV/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum w szkole podstawowej i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice

3664

753 -

Rady Miasta Piechowice nr 211/XXXV/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

3668

754 -

Rady Miasta Piechowice nr 214/XXXV/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania pełnomocnictwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

3672

755 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 83/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom .

3672

756 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXVIII/176/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

3683

UCHWAŁY RAD GMIN

757 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXXIV/179/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród .

3684

758 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXXIV/180/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3689

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

759 -

Starosty Świdnickiego nr 12/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego w 2009 r.

3690

DECYZJA

760 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-12/2009/375/VIII-B/DB z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu

3691

POROZUMIENIA

761 -

nr 2 zawarte w dniu 30 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Gminą Sulików w sprawie powierzenia Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików

3694

762 -

nr 65/2008 zawarte w dniu 31 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Jaworskim a Gminą Jawor w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej .

3695

OBWIESZCZENIA

763 -

Starosty Głogowskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Głogów .

3696

764 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 103/02 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzegom

3697

SPRAWOZDANIA

765 -

Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku

3717

766 -

Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

3720

767 -

Prezydenta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w 2008 roku .

3722

768 -

Prezydenta Legnicy i Starosty Legnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2008

3723

769 -

Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

3725

770 -

Starosty Lwóweckiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 r. .

3734

771 -

Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za rok 2008

3735

772 -

Starosty Strzelińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku

3737

773 -

Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2008 .

3739

774 -

Starosty Ząbkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Ząbkowickim za 2008 rok

3743

775 -

Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

3744

776 -

Starosty Złotoryjskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008

3748

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 41,38 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,15 zł

liczba wejść: 2931

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP