Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 37 - Wrocław, 06.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

793 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXVII/149/2009 z dnia 6 lutego 2009 w sprawie pozbawienia części drogi na terenie powiatu ząbkowickiego kategorii drogi powiatowej

4260

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

794 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXV/322/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za niektóre usługi komunalne .

4262

795 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXVII/331/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka

4263

796 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVIII/199/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lądek-Zdrój

4265

797 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejska, al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi .

4266

798 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr I/204/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom

4315

799 -

Rady Miasta Jeleniej Góry nr 341/XLIV/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości marż urzędowych od sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jelenie Górze

4316

800 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/181/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

4316

801 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 218/XXVIII/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

4317

802 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLVI/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Ścinawskiego Ośrodka Kultury .

4318

803 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 245/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

4321

804 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 246/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

4321

805 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 247/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwiększenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do pomocy w formie opłacenia ciepłego posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej .

4322

806 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 249/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec .

4323

807 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVIII/200/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ziębice

4324

808 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVIII/201/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek .

4327

809 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIII/169/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów

4327

UCHWAŁY RAD GMIN

810 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXII/132/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXI/126/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Jeżów Sudecki dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

4328

811 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XL/201/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim

4328

812 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/330/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępice

4329

813 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXVI/177/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

4331

814 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXIV/177/09 z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniająca uchwalę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach

4331

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

815 -

Zarządu Powiatu w Trzebnicy nr 5/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/08 Zarządu Powiatu w Trzebnicy z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Trzebnickiego w roku 2009 .

4332

ZARZĄDZENIA

816 -

Starosty Bolesławieckiego nr 114/III/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bolesławieckiego .

4334

817-

Starosty Głogowskiego nr 4/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 w Powiecie Głogowskim w 2009 roku

4334

818 -

Starosty Głogowskiego nr 5/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Głogowskiego w 2009 roku

4335

819 -

Starosty Lwóweckiego nr OR 0135-1/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie w 2009 roku

4335

820 -

Starosty Powiatu Średzkiego nr 9/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Średzkiego w roku 2009

4336

821 -

Starosty Powiatu Średzkiego nr 11/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach w roku 2009

4336

822 -

Starosty Świdnickiego nr 10/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świdnickiego w 2009 roku

4337

823 -

Starosty Powiatu Trzebnickiego nr 13/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2009 roku

4337

DECYZJE

824 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-6/2009/3810/V-B/CP z dnia 26 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie .

4338

825 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-7/2009/527/VII-C/MK z dnia 26 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze .

4341

826 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-9/2009/157/VIII-B/AŁ z dnia 27 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy .

4344

827 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-8/2009/328/VIII-A/JJ z dnia 27 lutego 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Ciepłownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie .

4351

828 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-14/2009/200/VIII-B/MB z dnia 27 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4355

POROZUMIENIA

829 -

zawarte w dniu 29 stycznia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gmina Jaworzyna Śląska w sprawie powierzenia Gminie Jaworzyna Śląska obowiązku utrzymania grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

4359

830 -

zawarte w dniu 15 stycznia 2009 r. pomiędzy Gminą Węgliniec a Gminą Pieńsk w sprawie utworzenia wspólnej straży miejskiej .

4360

831 -

nr 8/09 zawarte w dniu 11 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego

4362

SPRAWOZDANIE

832 -

Starosty Jaworskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim za rok 2008

4364

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,95 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,36 zł

liczba wejść: 2555

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP