Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 42 - Wrocław, 12.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

853 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XXIII/161/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Milicki

4955

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

854 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXVII/258/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/299/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa .

4958

855 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/240/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

4959

856 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXIV/191/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój, oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

4959

857 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXI/210/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze .

4961

858 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXIII/223/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

4971

859 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVIII/206/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek- -Zdrój

4971

860 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXVI/146/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Niemcza

4978

861 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXXII/4/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej położonej przy ulicy Chopina 1 w Szczawnie-Zdroju, będącej przedmiotem zarządzania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju

4987

862 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVII/360/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscach, jak i poza miejscami sprzedaży .

4988

863 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVIII/199/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/51/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

4989

864 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXX/267/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXIII/221/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie

4989

865 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr I/3/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie

4990

UCHWAŁY RAD GMIN

866 -

Rady Gminy Borów nr XXII/145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

4995

867 -

Rady Gminy Borów nr XXV/158/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2008 Rady Gminy Borów z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4995

868 -

Rady Gminy Borów nr XXV/157/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

4996

869 -

Rady Gminy Czernica nr XXIII/141/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Czernica za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czernica .

4997

870 -

Rady Gminy Czernica nr XXIII/143/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/116/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej .

4997

871 -

Rady Gminy Czernica nr XXIII/148/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Chrząstawa Mała

4998

872 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXXIII/158/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/146/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

5000

873 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXXIII/159/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/147/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

5000

874 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXII/300/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

5001

875 -

Rady Gminy Jemielno nr XXX/140/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

5002

876 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

5008

877 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/369/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały .

5013

878 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/355/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen biletu kobierzyckiego za usługi przewozowe transportu zbiorowego

5013

879 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/359/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobierzyce

5014

880 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/360/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

5019

881 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/370/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Księginice .

5019

882 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXXII/165/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kostomłoty .

5025

883 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXXII/144/09 z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

5025

884 -

Rady Gminy Oława nr XXXVI/243/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Oława .

5026

885 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVIII/122/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/08 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009 .

5027

886 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVIII/124/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stare Bogaczowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

5027

887 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVIII/125/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przekazania do załatwiania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach niektórych zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegających na podejmowaniu części działań wobec dłużników alimentacyjnych .

5028

888 -

Rady Gminy Walim nr XXXI/183/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość dodatku mieszkaniowego na rok 2009

5029

889 -

Rady Gminy Walim nr XXXI/188/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Walim za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

5033

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

890 -

Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich nr 48/XVII/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

5033

ZARZĄDZENIA

891 -

Starosty Jaworskiego nr 7/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu jaworskiego w 2009 roku .

5037

892 -

Starosty Jaworskiego nr 8/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu jaworskiego w 2009 roku .

5037

893 -

Starosty Kłodzkiego nr 20/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kłodzkiego w 2009 roku .

5038

894 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 5/09 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2009 roku .

5038

895 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 6/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w roku 2009 w następujących placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, Domu Dziecka im. św. Dominika Savio w Kiełczowie oraz Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach

5039

SPRAWOZDANIA

896 -

Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

5039

897 -

Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Oławskiego za 2008 rok

5042

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,11 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,28 zł

liczba wejść: 2421

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP