Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 45 - Wrocław, 17.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIA

909 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 32 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń, w okręgu wyborczym nr 12

5350

910 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 35 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 6

5353

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

911 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXXI/415/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie oddziału ginekologiczno-położniczego

5355

912 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXVII/12/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski

5355

913 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXVII/152/09 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

5356

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

914 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXVI/305/09 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu zmienioną uchwałą nr XXVI/224/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 sierpnia 2008 r.

5361

915 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIII/237/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu ratowniczym

5362

916 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/239/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów

5362

917 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIX/197/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

5365

918 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIX/198/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Chocianów oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

5366

919 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/187/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2009

5367

920 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXIII/200/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/174/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

5372

921 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XLIII/166/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin

5373

922 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XLV/174/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

5374

923 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/199/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/189/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

5376

924 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXXIV/188/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/234/05 Rady Miejskiej Gminy Mirsk dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mirsk

5376

925 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXI/222/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

5377

926 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXI/224/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

5378

927 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 87/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom w rejonie ulic Szarych Szeregów-Rybnej-Kasztelańskiej-Brackiej, Parkowej

5379

928 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/232/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych .

5389

929 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVIII/245/09 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

5390

930 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIX/371/09 z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców .

5391

931 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 207/XXVIII/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/XLVIII/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy i miasta Węgliniec i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5394

932 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1040/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013 .

5397

933 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVI/180/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach części wsi Raczyce - część działki nr 81

5398

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

934 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 134/XXVII/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

5405

935 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 135/XXVII/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

5407

936 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 138/XXVII/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w uchwale nr 146/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń

5407

UCHWAŁY RAD GMIN

937 -

Rady Gminy Dobromierz nr XXXIII/160/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

5408

938 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXX/177/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jerzmanowa

5411

939 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXX/178/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

5412

940 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXII/199/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w roku 2009

5413

941 -

Rady Gminy Krośnice nr XX/162/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice

5418

942 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXV/152/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

5418

943 -

Rady Gminy Pęcław nr XXII/103/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych .

5419

944 -

Rady Gminy Platerówka nr XVIII/97/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

5420

945 -

Rady Gminy Platerówka nr XVIII/98/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

5420

946 -

Rady Gminy Platerówka nr XVIII/99/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

5421

947 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIV/147/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

5421

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

948 -

Prezydenta Miasta Lubina nr P.0151-85/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie w 2009 roku

5422

949 -

Starosty Strzelińskiego nr 5/09 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego

5422

950 -

Starosty Wałbrzyskiego nr 16/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w 2009 r.

5423

951 -

Starosty Wałbrzyskiego nr 17/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2009 roku .

5423

952 -

Starosty Wołowskiego nr 10/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w roku 2009 .

5424

953 -

Prezydenta Wrocławia nr 5610/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2009 roku

5424

954 -

Starosty Złotoryjskiego nr 4/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat złotoryjski

5425

DECYZJE

955 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-73/2008/2009/13859/I-A/GM z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

5426

956 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-74/2008/2009/134/VII-C/JJ z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

5430

ANEKS

957 -

z dnia 25 lutego 2009 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kłodzko obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko zawartego dnia 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kłodzko .

5432

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,39 zł

liczba wejść: 2758

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP