Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 47 - Wrocław, 19.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

963 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXXV/196/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

5636

964 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXXV/197/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2009

5637

965 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXVII/13/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski .

5638

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

966 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVIII/254/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Głogów na lata 2009-2013

5642

967 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/306/09 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica

5673

968 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/311/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji

5674

969 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/313/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .

5685

970 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/314/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej .

5689

971 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/315/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego

5690

972 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLI/198/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

5691

973 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXIII/111/09 z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

5691

974 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVI/263/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Urazie

5692

975 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/182/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

5694

976 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXXII/156/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów na rok 2009 .

5701

977 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVIII/199/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

5708

978 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXVIII/166/2009 r. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu dla członków ochotniczych straży pożarnych .

5711

UCHWAŁY RAD GMIN

979 -

Rady Gminy Lubin nr XXXI/158/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Lubin

5712

980 -

Rady Gminy Oława nr XXXVI/245/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/215/2008 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i aktu nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Oławie

5733

981 -

Rady Gminy Oława nr XXXVII/252/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/123/98 Zarządu Gminy Oława z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Oława na obwody wyborcze

5733

982 -

Rady Gminy Oława nr XXXVII/253/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Zabardowice .

5736

983 -

Rady Gminy Rudna nr XXV/186/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej .

5738

984 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/134/08 z dnia 28 października 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka dla terenu eksploatacji piaskowca w Wartowicach .

5738

985 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXIX/200/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków budżetowych na realizację funduszu wspierania inicjatyw lokalnych

5739

986 -

Rady Gminy Żórawina nr XXI/161/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości .

5740

987 -

Rady Gminy Żukowice nr XXI/117/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu gminy Żukowice w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

5740

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

988 -

Wójta Gminy Kunice nr 7/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

5758

OBWIESZCZENIE

989 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Górze dnia 29 grudnia 2008 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 15 z dnia 4 lutego 2009 r., poz. 444 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Polkowicach nr XX/218/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 12 z dnia 30 stycznia 2009 r., poz. 297 .

5760

SPRAWOZDANIA

990 -

Starosty Wrocławskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008

5762

991 -

Prezydenta Wrocławia z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

5763

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 47,18 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,94 zł

liczba wejść: 2412

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP