Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 48 - Wrocław, 20.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

992 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 1 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2009 roku

5771

UCHWAŁA RADY POWIATU

993 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXIII/212/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim

5772

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

994 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXI/206/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie podziału miasta Boguszów-Gorce na okręgi wyborcze

5777

995 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXI/207/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na terenie gminy Boguszów-Gorce .

5778

996 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/246/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

5779

997 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/247/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie .

5780

998 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/248/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Oświaty Samorządowej w Bierutowie .

5782

999 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/249/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bierutowie .

5784

1000 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/253/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Bierutów do kategorii dróg gminnych .

5787

1001 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/257/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Bierutów

5787

1002 -

Rady Miasta Dzierżoniowa nr XXXVIII/240/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

5788

1003 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXX/276/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie

5790

1004 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXX/277/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi: Nowa Wieś Kącka, Wszemiłowice-Jurczyce oraz mieszkańcami miasta Kąty Wrocławskie Osiedla nr 1, Osiedla nr 2 i Osiedla nr 4 w przedmiocie zmian granic miasta Kąty Wrocławskie .

5792

1005 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr I/202/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

5793

1006 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr I/203/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

5794

1007 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXIX/162/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/353/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Pieńsk

5794

1008 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXIX/163/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/352/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Pieńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedziby gminnej komisji wyborczej

5795

1009 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIII/184/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Syców

5795

1010 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXVI/185/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

5800

1011 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXVI/186/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/250/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych gminy wybieranych w okręgu wyborczym .

5802

1012 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXVI/187/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytna .

5804

1013 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVIII/366/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

5804

1014 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XLVI/242/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

5807

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1015 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXVII/127/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerzawa na lata 2009-2013

5807

UCHWAŁY RAD GMIN

1016 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXII/173/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka .

5814

1017 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/327/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

5817

1018 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/329/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miękinia .

5818

1019 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/331/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5819

1020 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/332/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5821

1021 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/333/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5823

1022 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/334/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5825

1023 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/335/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5827

1024 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/336/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5829

1025 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/337/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5831

1026 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/338/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

5833

1027 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/341/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Miękinia

5835

1028 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/344/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia .

5839

1029 -

Rady Gminy Ruja nr XX/103/09 z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Ruja .

5841

1030 -

Rady Gminy Ruja nr XX/104/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

5841

1031 -

Rady Gminy Udanin nr XXXV/110/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Udanin"

5842

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

1032 -

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr" nr II/8/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"

5848

ZARZĄDZENIA

1033 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 6/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Powiat Jeleniogórski w 2009 roku

5853

1034 -

Prezydenta Wrocławia nr 5696/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych na terenie Wrocławia w 2009 roku

5854

1035 -

Prezydenta Wrocławia nr 5697/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych typu socjalizacyjnego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28 w 2009 roku

5855

DECYZJA

1036 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-13/2009/233/V-B/CP z dnia 10 marca 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim .

5855

POROZUMIENIE

1037 -

zawarte w dniu 2 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Duszniki-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Duszniki-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych położonych na terenie gminy Duszniki-Zdrój

5858

KOMUNIKAT

1038 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 o podjęciu uchwały nr 2402/III/08 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD) .

5861

SPRAWOZDANIE

1039 -

Starosty Dzierżoniowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie dzierżoniowskim za rok 2008

5862

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,91 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,58 zł

liczba wejść: 2477

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP