Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 49 - Wrocław, 23.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1040 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXII/214/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra .

5868

1041 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVII/181/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski"

5873

1042 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVII/184/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

5875

1043 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVII/185/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim" .

5876

1044 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVII/193/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

5877

1045 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr I/205/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubawka w 2009 roku

5879

1046 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVIII/243/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Środzie Śląskiej .

5883

1047 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXV/255/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Księginice .

5885

1048 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXV/256/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica .

5887

1049 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 254/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

5889

UCHWAŁY RAD GMIN

1050 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/292/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

5902

1051 -

Rady Gminy Domaniów nr XXVIII/154/09 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/165/01 z dnia 11 września 2001 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie Gminy Ośrodek Kultury w Domaniowie w gminną instytucje kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie .

5903

INNE AKTY PRAWNE

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

1052 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 541/07 z dnia 22 stycznia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

5904

1053 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 281/08 z dnia 17 września 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego na rok 2008 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także tryb i kryteria nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina () .

5919

1054 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 290/08 z dnia 19 września 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę w 2008 roku

5934

1055 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 282/08 z dnia 22 października 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gminę w 2008 roku .

5945

1056 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 286/08 z dnia 29 października 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy()

5959

1057 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 368/08 z dnia 30 października 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia .

5974

1058 -

wyrok sygn. akt II SA/Wr 329/08 z dnia 14 listopada 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy() .

5984

1059 -

wyrok sygn. akt IV SA/Wr 440/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli .

5996

OBWIESZCZENIE

1060 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Zgorzeleckiego .

6013

WYKAZ

1061 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Bielawa .

6014

1062 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra .

6016

1063 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec .

6018

1064 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Rudna

6020

1065 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Stare Bogaczowice .

6023

1066 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Święta Katarzyna

6025

1067 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Wałbrzych .

6027

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 65,90 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 28,92 zł

liczba wejść: 2465

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP