Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 52 - Wrocław, 26.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

1080 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 2 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku

6396

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1081 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXXV/198/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2009 rok

6397

1082 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXIX/141/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotoryjski

6401

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1083 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/238/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/226/05 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierutów

6405

1084 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XL/286/08 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu .

6406

1085 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/234/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komornik i

6408

1086 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/235/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święte

6422

1087 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXVII/236/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów

6436

1088 -

Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr XXXV/312/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Lubiechów" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami .

6451

1089 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/313/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/159/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Rusinowa, Kozice" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6452

1090 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/314/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/158/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Szczawienko, Książ" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6453

1091 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/315/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/157/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Podgórze, Nowy i Stary Glinik" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6454

1092 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/316/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/156/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Sobięcin, Gaj" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami .

6455

1093 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/317/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/155/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Biały Kamień, Konradów" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami .

6456

1094 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/318/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/154/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Stary Zdrój" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6457

1095 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/319/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/153/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Nowe Miasto" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6458

1096 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/320/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/152/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Śródmieście" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami .

6459

1097 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/321/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/151/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Piaskowa Góra" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6460

1098 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/322/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/150/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Podzamcze" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami

6461

1099 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1034/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis .

6462

1100 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1062/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia

6464

1101 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1063/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia

6465

1102 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1065/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyckiej we Wrocławiu .

6466

1103 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1066/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo- wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu

6477

UCHWAŁY RAD GMIN

1104 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIII/147/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Łagiewniki na wysypisko komunalne w miejscowości Przystronie w 2009 roku .

6486

1105 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXV/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie .

6487

1106 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXXI/141/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami .

6495

1107 -

Rady Gminy Oława nr XXXVII/251/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Niemil w Gminie Oława

6497

1108 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVIII/123/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości .

6503

1109 -

Rady Gminy Sulików nr XXVI/210/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)

6505

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

1110 -

Starosty Lubińskiego nr 13/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 roku

6511

1111 -

Starosty Polkowickiego nr 7/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej "SKARBEK" w Polkowicach

6511

1112 -

Prezydenta Miasta Świdnicy nr 0151-54/09 z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

6512

1113 -

Prezydenta Wrocławia nr 5548/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia

6513

POROZUMIENIE

1114 -

Nr AZ/1/2009 zawarte w dniu 6 stycznia 2009 r. pomiędzy Starostą Lubańskim a Burmistrzem Miasta Olszyna w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Olszyna .

6514

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,32 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,45 zł

liczba wejść: 2466

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP