Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 54 - Wrocław, 30.03.2009 r.

ROZPORZĄDZENIE

1120 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 3 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2009 r. oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich

6656

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1121 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIII/233/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Dolny .

6657

1122 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIII/236/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

6662

1123 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIII/238/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego .

6663

1124 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXVIII/244/09 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

6664

1125 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXIV/148/2009 z dna 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych, a także wysokości dodatku mieszkaniowego

6665

1126 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXIV/149/2009 z dna 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

6668

1127 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 337/XLIV/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

6671

1128 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 338/XLIV/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Zdrojowemu Teatrowi Animacji w Jeleniej Górze

6673

1129 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/307/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

6675

1130 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/310/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy placu i ulicy na terenie miasta Legnicy

6678

1131 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLVIII/254/2009 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania Samorządowego Stypendium Miasta i Gminy Ścinawa za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych

6680

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY

1132 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/302/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

6683

1133 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/303/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

6683

1134 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/309/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6684

UCHWAŁY RAD GMIN

1135 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 141/XXV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody

6684

1136 -

Rady Gminy Czernica nr XXIII/139/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Czernica .

6693

1137 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/284/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Byków w części dotyczącej działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 164 .

6695

1138 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/285/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie gminy Długołęka

6700

1139 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XXII/118/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Dobroszyce

6701

1140 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXII/128/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki w 2009 roku

6705

1141 -

Rady Gminy Krotoszyce nr XX/117/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

6712

1142 -

Rady Gminy Marciszów nr XXXII/178/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia na godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i palcówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów

6715

1143 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXV/174/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów .

6720

1144 -

Rady Gminy Oława nr XXXVII/250/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na rok 2009

6723

1145 -

Rady Gminy Paszowice nr XXIV/155/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Paszowice

6728

1146 -

Rady Gminy Żórawina nr XXI/160/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żórawina

6732

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,79 zł

liczba wejść: 2514

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP