Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 55 - Wrocław, 31.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1147 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/256/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2009-2014

6743

1148 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXVIII/193/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy na terenie gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię spalania odpadów

6748

1149 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXIV/188/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielonego członkowi ochotniczej straży pożarnej

6751

1150 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLI/295/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

6751

1151 -

Rady Miasta Oleśnica nr XXIX/184/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy

6752

1152 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/233/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

6759

1153 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/234/09 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

6762

1154 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 198/XXVIII/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Węgliniec

6763

UCHWAŁA RADY GMINY

1155 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/373/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/346/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kobierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

6767

INNE AKTY PRAWNE

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

1156 -

wyrok sygn. akt II SA/Wr 272/08 z dnia 27 listopada 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/191/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej

6768

1157 -

wyrok sygn. akt II SA/Wr 335/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008 r. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

6778

1158 -

wyrok sygn. akt II SA/Wr 337/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kunice nr XIV/84/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

6790

DECYZJA

1159 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-15(3)/2009/13318/IIIzm/ML z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Zakrzów, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

6795

POROZUMIENIA

1160 -

Nr 6 DOL/CW/51/2009 zawarte w dniu 10 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Gminy Mieroszów w sprawie powierzenia Gminie Mieroszów obowiązku utrzymania grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Mieroszów

6797

1161 -

Nr 8 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie powierzenia niektórych zadań należących do właściwości Wojewody

6800

ANEKS

1162 -

z dnia 5 marca 2009 r. do porozumienia nr COL/CW/4/2007 z dnia 22 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów w sprawie powierzenia Gminie Chocianów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Chocianów

6801

ZARZĄDZENIE

1163 -

Burmistrza Ścinawy nr G/55/09 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta i gminy Ścinawa i ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym, za rok 2008

6802

OBWIESZCZENIA

1164 -

Wójta Gminy Dzierżoniów nr 1/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Dzierżoniów

6806

1165 -

Burmistrza Miasta Piechowice nr 1/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Piechowice

6809

1166 -

Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Siekierczyn

6812

OGŁOSZENIA

1167 -

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Gryfów Śląski

6815

1168 -

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 19 marca 2009 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska

6818

1169 -

Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lutego 2009 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Jemielno

6820

1170 -

Wójta Gminy Kotla w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Kotla

6822

1171 -

Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za rok 2008

6824

WYKAZ

1172 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Bogatynia

6827

1173 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Chojnów

6828

1174 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Głuszyca

6830

1175 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Jelenia Góra

6832

1176 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Paszowice

6834

1177 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze miasta Pieszyce

6836

1178 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Sobótka

6838

1179 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Środa Śląska

6840

1180 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2008 rok położonych na obszarze Świdnicy

6842

1181 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Wrocław

6844

LISTY BIEGŁYCH

1182 -

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 12 marca 2009 r.

6846

1183 -

Lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

6848

INFORMACJA

1184 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

6849

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 36,83 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,66 zł

liczba wejść: 2265

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP