Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 58 - Wrocław, 06.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

1206 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 45 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc

7058

UCHWAŁA RADY POWIATU

1207 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXVIII/179/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7060

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1208 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXVI/297/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie udzielania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

7067

1209 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXV/309/09 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania

7067

1210 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXVIII/221/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/349/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

7068

1211 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXII/176/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milicz na lata 2009-2013

7069

1212 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXII/228/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice

7074

1213 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXII/230/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polkowice

7078

1214 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXIX/260/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w Mieście i Gminie Strzelin

7080

1215 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXV/194/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radków na lata 2007-2011

7082

1216 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXV/195/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7086

1217 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVII/167/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego

7102

1218 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVII/173/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wąsosz kartą płatniczą

7105

UCHWAŁY RAD GMIN

1219 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XXII-114/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

7106

1220 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XXII-116/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w Gminie Dobroszyce

7108

1221 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XXII-117/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobroszyce

7109

1222 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/275/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Długołęka na stałe obwody głosowania

7110

1223 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/278/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Długołęka

7112

1224 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/283/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin, dla części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 366

7113

1225 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIX/291/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka

7117

1226 -

Rady Gminy Rudna nr XXV/185/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7118

1227 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXVI/119/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7122

1228 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXVI/121/09 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

7125

1229 -

Rady Gminy w Wińsku nr XLI/220/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

7126

1230 -

Rady Gminy w Żórawinie nr XVIII/134/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

7128

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1231 -

Zarządu Powiatu w Górze nr 8/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 28 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

7135

ZARZĄDZENIE

1232 -

Burmistrza Strzegomia nr 102/B/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych i wiat położonych na terenie Gminy Strzegom

7138

OBWIESZCZENIE

1233 -

Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Brzeg Dolny

7148

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,09 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,06 zł

liczba wejść: 2871

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP