Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 61 - Wrocław, 08.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1244 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXVI/304/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

7334

1245 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/245/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bierutów

7339

1246 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXI/250/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie

7341

1247 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXV/320/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: Strażackiej, Osiedlowej i Wojska Polskiego

7343

1248 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 351/XLV/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Przystani Twórczej - Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

7353

1249 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXIII/232/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

7355

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

1250 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVIII/233/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiązów

7355

1251 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVIII/234/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązów

7358

UCHWAŁY RAD GMIN

1252 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 151/XXVI/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepłowody

7362

1253 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 153/XXVI/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach y

7365

1254 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XXI/104/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7366

1255 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XXIII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

7370

1256 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XXIII/131/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce

7371

1257 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLIII/220/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

7374

1258 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/220/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

7375

1259 -

Rady Gminy Kotla nr XXVII/148/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie podziału gminy Kotla na stałe obwody głosowania

7378

1260 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXXIII/149/09 z dnia 21 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad-wymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłaca-nia nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

7379

1261 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXV/308/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka

7382

1262 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXV/310/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty gospodarki ściekowej w Miłkowie

7387

1263 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXXV/311/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu byłej fabryki papieru w Miłkowie

7391

1264 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XX/97/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

7403

1265 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XX/99/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz sposobu rozliczania tych dotacji

7406

1266 -

Rady Gminy Zawonia nr XXI/159/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

7407

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1267 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2513/III/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

7411

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1268 -

Zarządu Powiatu w Oławie nr 407/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

7413

POROZUMIENIE

1269 -

nr 5/2009 zawarte w dniu 10 lutego 2009 r. pomiędzy Gminą Jawor a Powiatem Jaworskim w sprawie zasad naboru uczniów do klas pierwszych na lata szkolne: 2009/2010 i 2010/2011 do Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze

7416

ANEKS

1270 -

nr 10 z dnia 25 marca 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 17 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Miasta Legnicy w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków

7418

OBWIESZCZENIE

1271 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Świerzawa przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r.

7419

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,39 zł

liczba wejść: 2430

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP