Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 62 - Wrocław, 09.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1272 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVII/179/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/64/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Bardo

7425

1273 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVII/182/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7426

1274 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIX/208/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/215/03 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej .

7434

1275 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIX/210/09 z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXIX/335/04 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój .

7435

1276 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIX/234/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój

7436

1277 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIX/236/09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój .

7438

1278 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 355/XLV/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2009-2013 .

7442

1279 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXIX/164/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Pieńsk .

7454

1280 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXX/183/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

7455

1281 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXX/184/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Pieszyce na obwody głosowania

7457

1282 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/248/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowiczki

7459

1283 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/249/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice .

7461

1284 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/250/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki

7463

1285 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/251/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sobótka w zakresie terenu działki nr 2/8 AM 26 obr. Miasto .

7465

1286 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXXII/3/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej położonego w obrębie Miasta Szczawno-Zdroju

7468

1287 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLVII/253/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przekazania środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw sołeckich .

7473

1288 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLII/236/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

7475

1289 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLII/237/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

7477

1290 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLII/238/09 z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

7479

1291 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXVI/289/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania .

7481

UCHWAŁY RAD GMIN

1292 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XXIII/132/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

7483

1293 -

Rady Gminy w Gaworzycach nr XXIII/134/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019 .

7490

1294 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXXI/184/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz podwyższenia stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowa

7492

1295 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXXI/187/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/147/2000 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej

7499

1296 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXXIII/172/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Kostomłoty .

7499

1297 -

Rady Gminy Krośnice nr XX/155/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin .

7500

1298 -

Rady Gminy Krośnice nr XX/156/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośnice .

7501

1299 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XXV/154/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania

7505

1300 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/218/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Lubań

7506

1301 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIV/149/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wisznia Mała

7513

1302 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 178/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiący mienie Gminy Zgorzelec

7514

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIA

1303 -

Nr 11 zawarte w dniu 16 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7516

1304 -

Nr 12 zawarte w dniu 18 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Głogowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7518

1305 -

Nr 13 zawarte w dniu 11 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Górowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r

7520

1306 -

Nr 14 zawarte w dniu 11 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7522

1307 -

Nr 15 zawarte w dniu 13 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7524

1308 -

Nr 16 zawarte w dniu 13 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kamiennogórskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7526

1309 -

Nr 17 zawarte w dniu 11 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kłodzkim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7528

1310 -

Nr 18 zawarte w dniu 13 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Legnica w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7530

1311 -

Nr 19 zawarte w dniu 10 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7532

1312 -

Nr 20 zawarte w dniu 16 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Milickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7534

1313 -

Nr 21 zawarte w dniu 12 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Polkowickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7536

1314 -

Nr 22 zawarte w dniu 10 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7538

1315 -

Nr 23 zawarte w dniu 10 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Średzkim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7540

1316 -

Nr 24 zawarte w dniu 11 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7542

1317 -

Nr 25 zawarte w dniu 11 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7544

1318 -

Nr 26 zawarte w dniu 11 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7546

1319 -

Nr 27 zawarte w dniu 9 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Wrocław w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7548

1320 -

Nr 28 zawarte w dniu 12 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7550

1321 -

Nr 29 zawarte w dniu 13 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7552

1322 -

Nr 30 zawarte w dniu 13 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Złotoryjskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r .

7554

SPRAWOZDANIA

1323 -

Starosty Górowskiego z realizacji zadań zapisanych w programie "Razem bezpieczniej" za 2008 rok

7556

1324 -

Starosty Kamiennogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok .

7558

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 51,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,05 zł

liczba wejść: 2605

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP