Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 63 - Wrocław, 10.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1325 -

Rady Powiatu w Górze nr XXVIII/127/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmu majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

7564

1326 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XXVI/219/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)

7566

1327 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXIX/142/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski

7567

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1328 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXIII/182/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt

7568

1329 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXIII/185/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

7569

1330 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XXXIII/186/09 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

7572

1331 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIV/131/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej

7573

1332 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIV/132/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina- -Zdrój

7574

1333 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIV/133/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie- -Zdroju

7577

1334 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIV/136/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

7577

1335 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIV/137/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój

7578

1336 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXIV/226/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

7579

1337 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXIV/233/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7582

1338 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXIII/158/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

7596

1339 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXIII/159/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stałych obwodów głosowania

7597

1340 -

Rady Miejskiej w Olszynie nr I/3/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna

7598

1341 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXXIII/211/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

7624

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1342 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXVII/128/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminów określających wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2009

7625

UCHWAŁY RAD GMIN

1343 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XXII/113/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda

7631

1344 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIII/304/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/273/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2009 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

7632

1345 -

Rady Gminy Lubin nr XXXI/159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin

7632

1346 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIV/146/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie i za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

7637

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1347 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/205/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXIX/142/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski

7638

1348 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-6/213/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXVII/128/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminów określających wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2009

7640

1349 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-10/215/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIV/146/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie i za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

7642

1350 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-14/216/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Lubin nr XXXI/159/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu, szkołach i prowadzonych przez Gminę Lubin

7643

POROZUMIENIE

1351 -

nr 32 zawarte w dniu 18 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Długołęka w sprawie powierzenia Gminie Długołęka obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Długołęka

7645

ANEKS

1352 -

nr 33 z dnia 18 marca 2009 r. do porozumienia nr DOL/CW/32/2007 zawartego w dniu 30 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wałbrzych w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Wałbrzych

7647

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,01 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,09 zł

liczba wejść: 2473

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP