Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 66 - Wrocław, 16.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1393 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXV/163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

8063

1394 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXV/166/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki .

8067

1395 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki .

8070

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1396 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIX/273/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Bielawa jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

8080

1397 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXIV/218/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Góra .

8083

1398 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXIV/220/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

8084

1399 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVIII/12/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

8085

1400 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXX/212/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2009 rok

8086

1401 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXX/213/09 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków

8086

1402 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXVII/193/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

8087

1403 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLII/235/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy .

8088

1404 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIX/207/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ziębice .

8090

1405 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIX/168/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość środków na nagrody za specjalnego funduszu nagród .

8092

1406 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIX/169/2009 z dnia 26 marca 2009 r. uchylająca uchwałę o nadaniu nazwy nowym ulicom w Złotoryi

8096

1407 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XLI/193/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

8096

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1408 -

Rady Miasta i Gminy Bogatynia nr XLI/268/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Straż Miejska

8097

UCHWAŁY RAD GMIN

1409 -

Rady Gminy Czernica nr XXIII/140/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część południowa)

8101

1410 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXIII/129/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

8110

1411 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/395/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

8114

1412 -

Rady Gminy Ruja nr XX/105/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród .

8115

1413 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 175/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec

8119

1414 -

Rady Gminy Złotoryja nr XXV/186/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja

8122

1415 -

Rady Gminy Złotoryja nr XXV/187/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja

8125

1416 -

Rady Gminy Złotoryja nr XXV/193/09 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej

8126

1417 -

Rady Gminy Żórawina nr XXII/165/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szukalice

8127

1418 -

Rady Gminy Żórawina nr XXII/166/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagródki dla terenu położonego w obrębie Bratowice

8134

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1419 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-10/217/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVIII/12/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

8141

1420 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-6/218/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta i Gminy Bogatynia nr XLI/268/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Straż Miejska

8143

1421 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/219/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Ruja nr XX/106/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych .

8144

1422 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/220/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Ruja nr XX/105/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród .

8146

1423 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/225/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIX/207/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ziębice

8149

OBWIESZCZENIE

1424 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Rady Miejskiej w Pieńsku dnia 30 marca 2005 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 88 z dnia 18 maja 2005 r., poz. 1907 oraz w zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Wrocław, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 55 z dnia 31 marca 2009 r., poz. 1181 .

8151

ZARZĄDZENIE

1425 -

Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów nr 24/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta i gminy Bierutów i ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym za 2008 rok

8152

WYKAZ

1426 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Boguszów-Gorce .

8155

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,91 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,58 zł

liczba wejść: 2743

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP