Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 69 - Wrocław, 21.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1471 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXXI/212/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

8417

1472 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXXI/213/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu nagród ze specjalnego funduszu nagród

8423

1473 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXIV/211/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli .

8425

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1474 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIII/230/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Kolejowej

8430

1475 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXVI/195/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

8433

1476 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXVI/163/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie .

8436

1477 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXVI/165/09 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

8437

1478 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXV/239/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia na rok 2009 regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

8437

1479 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXXIV/333/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

8444

1480 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXIV/236/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia .

8448

1481 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXIV/241/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych .

8451

1482 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXVII/151/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

8452

1483 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVI/198/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

8457

1484 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVI/199/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/317/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Radkowie i nadania Statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie .

8463

1485 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVIII/177/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/179/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

8464

1486 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/278/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/225/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości .

8464

1487 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/279/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego .

8465

1488 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/1089/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia .

8465

1489 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/1103/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami .

8472

1490 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 266/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Zgorzelec

8474

UCHWAŁY RAD GMIN

1491 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXIII/200/2009 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy .

8477

1492 -

Rady Gminy Chojnów nr XXXIII/202/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania .

8478

1493 -

Rady Miejskiej w Janowicach Wielkich nr XXX/119/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

8482

1494 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

8482

1495 -

Rady Gminy Kłodzko nr 278/V/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko

8483

1496 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/394/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

8488

1497 -

Rady Gminy Pęcław nr XXIII/107/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław

8495

1498 -

Rady Gminy Świdnica nr XLII/340/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości .

8501

1499 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXVII/125/09 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wądroże Wielkie .

8503

1500 -

Rady Gminy Zagrodno nr XXV/134/09 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

8504

1501

Rady Gminy Zagrodno nr XXV/139/09 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

8504

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1502

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-13/211/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Zgorzelec nr 175/09 w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Zgorzelec

8506

1503

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/232/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXVI/195/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia .

8509

1504

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-17/235/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Niemczy nr XXVII/151/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy .

8512

DECYZJA

1505

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-17/2009/426/VII-A/GM z dnia 9 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Oławie .

8514

OBWIESZCZENIA

1506

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Lubań .

8520

1507

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. o sprostowaniu błędu w numeracji pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 57 z dnia 3 kwietnia 2009 r .

8521

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 35,95 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,36 zł

liczba wejść: 2503

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP