Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 70 - Wrocław, 22.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1508 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXIV/248/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg Dolny do stanu faktycznego

8527

1509 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIX/356/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

8528

1510 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIX/357/09 z dnia 27 marca 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

8532

1511 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXXI/209/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Chocianów na stałe obwody głosowania

8534

1512 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXXI/210/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

8534

1513 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 362/XLVI/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 329/XXVII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania

8539

1514 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 366/XLVII/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Jeleniej Góry

8540

1515 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 367/XLVII/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze

8541

1516 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 368/XLVII/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

8543

1517 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 370/XLVII/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury

8545

1518 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVI/332/09 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania dla miasta Legnicy

8548

1519 -

Rady Miasta Lubań nr XXXIII/190/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zwolnienia z opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności oraz zgłoszenia zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

8556

1520 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXVIII/219/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia sieci szkolnej oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjum

8556

1521 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenie realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

8557

1522 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXII/174/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym

8558

1523 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXIII/195/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym

8561

1524 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXII/179/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym

8561

1525 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXIII/198/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/170/09 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym

8562

1526 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXVII/162/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Niemcza

8563

1527 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLII/301/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec

8566

1528 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIX/282/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubnowie

8567

1529 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIX/283/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubnowie

8569

1530 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIX/284/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubnowie

8571

1531 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIX/285/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubnowie

8573

1532 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXI/189/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/133/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów

8575

1533 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/246/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i gimnazjum oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

8576

1534 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXII/259/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/.246/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającej uchwałę nr XX/167/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach gimnazjum oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

8577

1535 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXII/254/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Sobótka do stanu faktycznego

8577

1536 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXII/256/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

8579

1537 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXV/196/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

8581

1538 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXV/197/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców

8582

1539 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXX/382/09 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Świdnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

8584

1540 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXX/387/09 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8585

1541 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIII/246/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

8586

1542 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIII/247/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

8588

1543 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIII/248/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świebodzice oraz określenia granic ich obwodów

8591

1544 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIII/249/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków oraz ustalenia kryteriów i trybów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

8592

1545 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr III/19/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

8596

UCHWAŁY RAD GMIN

1546 -

Rady Gminy Długołęka nr XXV/293/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków: funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

8597

1547 -

Rady Gminy Jemielno nr XXXII/152/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielno z dnia 22 marca 2004r.

8601

1548 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XXXII/153/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie utworzenia liczby okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców Rady Gminy w Jemielnie

8602

1549 -

Rady Gminy Krośnice nr XXI/168/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krośnice lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

8603

1550 -

Rady Gminy Świdnica nr XLII/344/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica i nadania jej statutu

8605

INNE AKTY PRAWNE

RZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1551 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/233/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Ruja nr XX/98/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Ruja - w obszarach wsi Rogoźniki, Komorniki, Tyniec Legnicki, Lasowice, Dzierżkowice, Strzałkowice, Janowice

8612

1552 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-14/234/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

8614

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,32 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,98 zł

liczba wejść: 2381

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP