Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 71 - Wrocław, 23.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1553 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XXVII/159/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołowskiego

8619

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1554 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXVII/181/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w części należącej do kompetencji Gminy Bardo prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

8636

1555 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/268/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

8641

1556 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVIII/191/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Centrum A.2

8646

1557 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVI/326/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy

8660

1558 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXVI/338/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 .

8663

1559 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXVI/342/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie nadania jednolitego tekstu Statutu Muzeum w Wałbrzychu

8664

1560 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXVI/344/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/273/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu

8666

1561 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/1090/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia

8666

1562 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 260/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody żywej znajdującej się na terenie gminy miejskiej Zgorzelec .

8747

1563 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 265/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Zgorzelcu

8755

1564 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 268/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmian do uchwały nr 439/02 dotyczącej utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Zgorzelcu .

8757

UCHWAŁY RAD GMIN

1565 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXVI/133/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania

8757

1566 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXVI/134/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór

8758

1567 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXVI/135/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania

8761

1568 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXVI/136/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych Gminy Czarny Bór do stanu faktycznego .

8762

1569 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXIII/135/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych .

8763

1570 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXIII/128/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Jordanów Śląski

8764

1571 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/391/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowie

8765

1572 -

Rady Gminy Krośnice nr XXI/173/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad ustalania wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

8765

1573 -

Rady Gminy Lubin nr XXXII/165/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubin

8766

1574 -

Rady Gminy Mściwojów nr XXVI/185/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

8767

1575 -

Rady Gminy Oława nr XXXVI/244/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz określenia wzorów umów i cennika opłat

8773

1576 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXV/196/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radwanicach .

8781

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1577 -

Prezydenta Miasta Świdnicy nr 0151-101/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

8783

WYKAZ

1578 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2008 rok położonych na obszarze miasta i gminy Mirsk .

8785

1579 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Radków .

8786

 

Pełna treść (PDF)
poz. 1553-1561
poz. 1562-1579

Cena w formie papierowej 68,27 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 29,81 zł

liczba wejść: 2459

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP